Input:

R 62/1969; Dědictví. Řízení před státním notářstvím Garance

č. 62/1969/1969 Sb. rozh.
Poznámku č. 2 k notářskému poplatku z dědictví nelze vykládat tak, že snad jejím účelem je postihnout účastníky za nedostatek ochoty uzavřít dohodu o vypořádání dědictví; smyslem přiměřeného zvýšení poplatku podle poznámky č. 2 k notářskému poplatku z dědictví je zajistit pouze, aby poplatek odpovídal pracnosti a časové náročnosti projednání dědictví.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze 7. 11. 1968, 5 Co 497/68.)
Rozhodnutím státního notářství v Hradci Králové z 27. 6. 1968 byl vyměřen notářský poplatek z dědictví částkou 1.747 Kčs; z toho bylo rozvrženo na dědice V. H. 946 Kčs, na dědičku J. V. 801 Kčs.
Proti rozhodnutí státního notářství se odvolal V. H., který namítal především, že toto rozhodnutí není přezkoumatelné, když v něm není uvedeno, jak státní notářství stanovilo základ pro zvýšení poplatku z převodu majetku v soukromém vlastnictví o 3 %. Dále poukazoval na to, že možnost státního notářství zvýšit notářský poplatek z dědictví až o 50 % nesleduje penalizační účel, ale pouze odškodnění státního notářství za práci navíc v důsledku nedostatku dohody dědiců; vzhledem k tomu má být podle názoru odvolatele toto zvýšení stejné u všech účastníků. Konečně odvolatel tvrdil, že se základ zvýšení nezaokrouhluje na 100 Kčs nahoru.
Krajský soud v Hradci Králové změnil rozhodnutí státního notářství usnesením ze 7. 11. 1968 tak, že poplatek rozvržený na odvolatele snížil na 848 Kčs, celkový poplatek na 1.649 Kčs.
Z odůvodnění:
Soukromý majetek děděný odvolatelem tvoří stavební parcela č. 61/1 ve výměře 228 m2 (cena 216,60 Kčs), zahrada parc. č. 89/14 ve výměře 617 m2 (cena 586,15 Kčs), porost na ní (cena 884 Kčs) a oplocení (cena 4.729,50 Kčs); celková hodnota soukromého majetku činí součet těchto částek, tj. 6.416,25 Kčs. Ostatní (osobní) majetek nabývaný odvolatelem má cenu 5.715 Kčs. Odvolatel je povinen vyplatit celkem 3.992 Kčs, ž čehož činí poměrná část připadající na soukromý majetek 2.111 Kčs. Základ notářského poplatku ze soukromého majetku činí jeho hodnota 6.416,25 Kčs, snížená o poměrnou část výplaty 2.111 Kčs na 4.305,25 Kčs. tato částka se zaokrouhluje (§ 21 odst. 2 zák. č. 24/1964 Sb.) na 4.000 Kčs; proto byl základ poplatku 4.400 Kčs stanoven správně.
Každý dohoda nebo smlouva musí být uzavřena účastníky dobrovolně a bez nátlaku. Proto nelze vykládat poznámku č. 2

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací