Input:

59/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů Archiv

č. 59/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2013,
kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 5a odst. 4 písm. c), § 10 odst. 3 a § 53 odst. 6 písm. c) veterinárního zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „předpisy Evropských společenství1” nahrazují slovy „předpisy Evropské unie1” a slova „předpisy Evropských společenství2(dále jen „předpisy Evropských společenství”)” se nahrazují slovy „předpisy Evropské unie2(dále jen „předpisy Evropské unie”)”.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1 Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů.
Směrnice Komise 2008/53/ES ze dne 30. dubna 2008, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o jarní virémii kaprů (SVC).
Prováděcí směrnice Komise 2012/31/EU ze dne 25. října 2012, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o seznam druhů ryb vnímavých k virové hemoragické septikémii a odstranění položky týkající se epizootického vředového syndromu.”.
2. V § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 5, § 6 odst. 2, § 14 odst. 1, § 17 odst. 2, § 24 odst. 1 a 2, § 28 odst. 2 písm. d), § 46 odst. 1, příloze č. 3 části I písm. A bodu 3, příloze č. 3 části I písm. B bodu 3 a v příloze č. 6 bodu 10 třetí odrážce se slova „Evropských společenství” nahrazují slovy „Evropské unie”.
3. V § 7 odst. 2 se slova „dílů 2 až 4” nahrazují slovy „dílů 2 a 3”.
4. V § 18 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
5. V § 40 se slova „§ 39 odst. 2 a 3” nahrazují slovy „§ 39 odst. 2”.
6. V příloze č. 3 část II zní:
„II. Seznam nákaz
 
1) EXOTICKÉ NÁKAZY
 
NÁKAZA
VNÍMAVÉ DRUHY
RYBY
epizootická nekróza krvetvorné tkáně
pstruh duhový ( Oncorhynchus mykiss ) a okoun říční (Perca fluviatilis )
MĚKKÝŠI
bonamióza ( Bonamia exitiosa )
ústřice ( Ostrea angasi a Ostrea chilensis )
perkinsóza ( Perkinsus marinus )
Crassostrea gigas a Crassostrea virginica