Input:

R 59/1966; Ochrana nezletilého dědice Garance

č. 59/1966 Sb. rozh.
K řešení otázky, zda dědická dohoda je či není v zájmu nezletilého (§ 179 o. s. ř.).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. dubna 1966, 4 Cz 24/66.)
Státní notářství v Trnavě projednávalo dědictví po V. P., který zemřel 30. 11. 1964. Dědici ze zákona jsou manželka zemřelého A. P., roz. B., děti zemřelého P. provd. H., M. provd. R., F. provd. B., V. P., J. P. a vnuci zemřelého (děti jeho předemřelé dcery A. provd. H.), J., V., M. a nezl. M. H. Dne 29. 12. 1964 došlo před státním notářstvím mezi dědici k dohodě, kterou ze nezl. M. H. uzavřel jeho otec J. H., a podle níž přejímá celé dědictví pozůstalá manželka s tím, že uspokojí dědický nárok nezl. M. H. výplatou peněžité částky, která se rovná 1/28 všeobecné ceny domu a zahrady, tj. částce 267 Kčs, nejpozději do konce ledna 1965. Ostatní spoludědici nežádali výplatu dědických podílů v penězích; ze zemědělské půdy se podle dohody přejímatelka nestala povinnou vyplatit ostatní spoludědice, poněvadž tuto půdu obhospodařuje jednotné zemědělské družstvo. Přejímatelka také podle této dohody zaplatí poplatek.
Okresní soud v Trnavě rozhodl, že se dědická dohoda ze dne 29. 12. 1964 za nezl. M. H. opatrovnicky neschvaluje.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem okresního soudu v Trnavě byl porušen zákon, a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
I když okresní soud vycházel správně z ustanovení § 179 o. s. ř., nezjistil si náležitě všechny rozhodné skutečnosti vedoucí k posouzení, zda uzavřená dědická dohoda je či není v zájmu nezletilého. Podle § 6 o. s. ř. postupuje soud v řízení tak, aby byl co nejúčelněji zjištěn skutečný stav věci a aby ochrana práv byla rychlá a účinná. Podle § 101 odst. 2 o. s. ř. pokračuje soud v řízení, i když jsou účastníci nečinní. Okresní soud podle těchto ustanovení nepostupoval, neboť se v řízení omezil pouze na zjištění, že se nezletilý se svým zákonným zástupcem k jednání nedostavili, ačkoliv byli řádně obesláni, a po konstatování obsahu spisu státního notářství v Trnavě neuznal, že dohoda je v souladu se zájmy nezletilého.
Podle obsahu spisu státního notářství v Trnavě náleží do dědictví polovina domu s dvorem a zahradou (jde o