Input:

59/1958 Sb., Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, ve znění účinném k 31.1.1963 Garance

č. 59/1958 Sb., Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, ve znění účinném k 31.1.1963
VYHLÁŠKA
MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ze dne 8. září 1958
o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
68/1963 Sb.
(k 31.1.1963)
mění
Na mezinárodní konferenci, konané od 20. září do 26. října 1956 v New Yorku, byly dne 26. října 1956 sjednány Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která byla současně zřízena podle článku I Stanov.
Podle svého článku XXI odstavce E nabyly Stanovy účinnosti dne 29. července 1957.
Národní shromáždění vyslovilo se Stanovami souhlas dne 18. dubna 1957 a president republiky je ratifikoval dne 7. června 1957. Ratifikační listina bylo uložena u vlády Spojených států amerických dne 5. července 1957.
Československá republika se stala účastníkem Stanov dnem uložení ratifikační listiny, tj. dne 5. července 1957.
Původními členy Mezinárodní agentury pro atomovou energii podle článku IV odstavce A Stanov jsou tyto státy:
Afganistan, Albánie, Argentina, Austrálie, Barma, Belgie, Běloruská sovětská socialistická republika, Brazílie, Bulharsko, Ceylon, Československo, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, Etiopie, Francie, Guatemala, Haiti, Holandsko, Honduras, Indie, Indonésie, Island, Izrael, Itálie, Japonsko, Jihoafrická Unie, Jugoslávie, Kambodža, Kanada, Korea, Kuba, Lucembursko, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Monako, Německá spolková republika, Nicaragua, Norsko, Nový Zéland, Pakistán, Paraguay, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Salvador, Sjednocená arabská republika, Spojené státy americké, Svaz sovětských socialistických republik, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunis, Turecko, Ukrajinská sovětská socialistická republika, Vatikán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam.
Dalším členem Agentury se podle článku IV odstavce B Stanov až dosud stalo Finsko.
Český překlad Stanov se uveřejňuje v Příloze Sbírky zákonů1) .
David v. r
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 59/1958 Sb.
STANOVY MEZINÁRODNÍ AGENTURY PRO ATOMOVOU ENERGII
Článek I
Zřízení Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Smluvní strany tímto zřizují Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (dále jen „Agentura”) podle ustanovení a podmínek dále stanovených.
Článek II
Cíle
Agentura má urychlit a rozšířit přínos atomové energie ve věci míru, zdraví a blahobytu celého světa. Pokud bude v její moci, zajistí, aby pomoci, kterou poskytne sama nebo která bude poskytnuta na její žádost nebo pod jejím dohledem či za jejího řízení, nebylo použito takovým způsobem, aby napomáhala vojenským cílům.
Článek III
Funkce
A. Agentura jest oprávněna:
1.  dávat podněty a napomáhat výzkumu, rozvoji a praktickému použití atomové energie pro mírové účely na celém světě; na požádání zprostředkovat zajištění služeb nebo dodávek materiálu, vybavení nebo zařízení jedním členem Agentury druhému a provádět jakoukoli činnost nebo službu užitečnou pro výzkum, rozvoj nebo praktické využití atomové energie pro mírové účely;
2.  činit opatření ve shodě s těmito stanovami a obstarání materiálu, služeb, vybavení a zařízení potřebných pro výzkum, rozvoj a praktické použití atomové