Input:

R 58/1966; Řízení před soudem Garance

č. 58/1966 Sb. rozh.
V občanském soudním řízení není soud vázán zprošťujícím rozsudkem vydaným v trestním řízení.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. května 1966 4 Cz 30/66.)
Žalobce se domáhal určení povinnosti žalovaného zaplatit mu Kčs 21 194,- s přísl. na náhradu škody (bolestné, ztížení společenského uplatnění a ušlý výdělek od 1. 11. 1952 do 31. 5. 1963), jež mu vznikla zraněním na hlavě dne 28. 10. 1962 po úderu kamenem; vrženým žalovaným.
Žalovaný namítal především, že zranění způsobil žalobci v nutné obraně proti útoku žalobce a jeho bratra vůči němu.
Okresní soud v Dolním Kubíně rozsudkem žalobu žalobce J. M. zamítl a žalobci uložil zaplatit žalovanému na nákladech řízení Kčs 1650,-. Své rozhodnutí odůvodnil soud prvého stupně tím, že je ve svém rozhodování vázán pravomocným rozsudkem krajského soudu v Banské Bystrici, jímž byl žalovaný J. K. v trestním řízení zproštěn obžaloby z trestného činu ublížení na zdraví žalobci J. M., když soud dospěl k závěru, že ublížení na zdraví není v tomto případě trestným činem, ježto ze strany obžalovaného šlo o nutnou obranu ve smyslu ust. § 13 tr. zák., a že tedy žalovaný za škodu takto způsobenou neodpovídá.
Krajský soud v Banské Bystrici změnil toto rozhodnutí pouze ve výroku o nákladech řízení, a to tak, že žalovaný nemá vůči žalobci právo na úhradu nákladů řízení u soudu prvého stupně; jinak rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil. O nákladech řízení u soudu druhého stupně rozhodl, že si je účastníci nesou sami bez nároku na jejich náhradu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že těmito rozsudky, pokud jimi byla žaloba žalobce zamítnuta, byl porušen zákon a tyto rozsudky zrušil.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 135 odst. 1 o. s. ř. je soud v řízení občanskoprávním vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, provinění nebo přestupek, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu.
V daném případě k rozhodnutí soudu v trestním řízení o tom, že byl spáchán trestný čin (nebo provinění) nedošlo. Jde tedy dále o to, zda je soud v občanskoprávním řízení vázán