Input:

č. 58/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 58/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Účastníkom konania o rozvrh vyvlastňovacej náhrady za nehnuteľnosť sú v zmysle § 470 ods. 1 a § 490 ods. 1 o. s. p. aj osoby, v prospech ktorých boli v pozemkovej knihe zapísané vecné práva vymazané len v spojitosti so zapísaním vlastníckeho práva pre vyviastniteľa.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 1. decembra 1955, Cz 488/55.)
Výmerom ÚNV v Bratislave bola podľa zák. č. 42/1947 Zb. o niektorých opatreniach v stavebníctve súvisiacich s dvojročným hospodárskym plánom, vyvlastnená v prospech Mesta Bratislavy, nehnuteľnosť F. D. bývajúceho v Austrálii. Vyvlastniteľ zložil do súdneho depozitu podľa § 10 ods. 7 cit. zák. zábezpeku vo výške 526.600 Kčs v starých peniazoch. Keď potom súd bol určil aj náhradu za vyvlastnenú nehnuteľnosť, žiadal vyvlastniteľ podaním z 25. júna 1952 rozvrh zloženej zábezpeky ako náhrady.
Býv. Okresný súd v Bratislave Určil termín na rozvrhové pojednávanie, na ktorý predvolal okrem vyvlastniteľa a vyvlastneného ÚNV – fin. ref. v Bratislave, ÚNV – právne oddelenie v Bratislave a ONP v Bratislave. Na pojednávanie samo sá ustanovili len zástupca ÚNV – fin. ref. v Bratislave a zástupca vyvlastneného. Na základe tohto pojednávania vydal potom Okresný súd v Bratislave uznesenie, podľa ktorého z vyvlastňovacej náhrady rozvrhol pre Československý štát titulom súdneho poplatku 21.064 Kčs, pre ÚNV – fin. ref. v Bratislave na daňové nedoplatky 6.145,10 Kčs, kým celý zvyšok pre vyvlastneného F. D. s tým, že celá suma má byť poukázaná Štátnej banke čs. v Bratislave na jeho viazaný devízový účet.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že uznesením Okresného súdu v Bratislave bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Vyvlastňovacia náhrada sa rozvrhuje v zmysle § 41 ods. 4 vl. nar. č. 93/1950 Zb. o výstavbe obcí v nesporovom konaní podľa exekučných predpisov, čo podľa § 656 ods. 1 o. s. p. znamená, že smerodajné sú predpisy časti prvej a časti tretej hlavy druhej dielu prvého občianskeho súdneho poriadku.
Pri použití § 490 ods. 1 o. s. p. na pojednávanie o rozvrhu vyvlastňovacej náhrady treba predvolať