Input:

č. 57/1964 Sb. rozh., Garance

č. 57/1964 Sb. rozh.
Schválením smíru ve věci, v níž je dána výlučná pravomoc hospodářské arbitráže, překročil soud svou pravomoc.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 2. září 1964, 4 Co 371/64).
Okresní soud ve Svitavách usnesením schválil smír mezi JZD v B. a JZD v T.
Do tohoto usnesení podalo odvolání JZD v T. s tím, že za ně jednal předseda, který neměl plnou moc, a že považuje schválený smír za neplatný.
Krajský soud v Hradci Králové usnesení soudu prvního stupně zrušil, řízení zastavil a věc postoupil k projednání krajské státní arbitráži v Hradci Králové.
Z odůvodnění:
Krajský soud především zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení, jak mu to ukládá § 103 o. s. ř. Jde o majetkový spor mezi dvěma jednotnými zemědělskými družstvy. Pro rozhodování hospodářských sporů, kde je alespoň jedna ze stran JZD, je dána výlučná pravomoc hospodářské arbitráže podle vyhlášky číslo 116/1964 Sb. ze dne 18. 6. 1964. Podle citovano vyhlášky tyto spory zahájené po 30. 6. 1964 rozhoduje státní