Input:

R 57/1958 (tr.); Garance

č. 57/1958 Sb. rozh. tr.
O použití amnestie podľa § 391 tr. por. rozhoduje súd v senáte za účasti sudcov z ľudu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 18. apríla 1958, 2 Tz 15/58.)
Ľudový súd v Brezne uznesením predsedu senátu rozhodol, že odsúdenému bol na základe čl. I ods. 4 rozhodnutia prezidenta republiky z 1. decembra 1957 o amnestii s účinkom, že sa na odsúdeného hľadí, ako by nebol odsúdený, odpustený podmienečný trest odňatia slobody uložený mu právoplatným rozsudkom toho istého súdu pre trestné činy ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1 tr. zák. a zanedbania povinnej výživy podľa § 210 ods. 1 tr. zák.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil uznesenie ľudového súdu.
Z odôvodnenia:
Citovaným uznesením ľudového súdu bol porušený zákon.
Predovšetkým podľa obsahu spisov rozhodol o tom, do akej miery je obžalovaný účastný amnestie, predseda senátu. Podľa § 2 ods. 4 tr. por. súdy v trestnom konaní rozhodujú spravidla v senátoch za účasti sudcov z ľudu. Predseda senátu rozhoduje ako jediný sudca, len kde to zákon výslovne pripúšťa. Podľa ustanovenia § 391 ods. 1 tr. por. rozhodnutie o tom, do akej miery je osoba, ktorej bol