Input:

56/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Garance

č. 56/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2023,
kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 7, § 5 odst. 5, § 16 odst. 7, § 20 odst. 4 a § 26g zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 8, § 2a odst. 1, § 2b odst. 4, § 5a odst. 3 a § 13 odst. 6 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, se mění takto:
1. V úvodní větě se text „§ 4 odst. 8” nahrazuje textem „§ 4 odst. 7”.
2. V § 1 odst. 2 se za slovo „důvěryhodnost” vkládají slova „ , odbornou způsobilost”.
3. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3)  Tato vyhláška dále stanoví vzor tiskopisu žádosti o souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí banky nebo družstevní záložny a obsah příloh této žádosti.”.
4. Nadpis § 11 zní:
„Podklady k prokázání důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti vedoucí osoby finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby
(K § 26g zákona o bankách)”.
5. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „smíšené” vkládá slovo „finanční” a za slovo „důvěryhodnosti” se vkládají slova „ , odborné způsobilosti”.
6. V § 11 odst. 1 v písm. e) se slovo „pracovní” zrušuje, slova „včetně její předpokládané” se nahrazují slovy „a dále” a na konci textu písmene e) se doplňují slova „spojené s touto funkcí”.
7. V § 11 odst. 2 se slova „odstavce 2” nahrazují slovy „odstavce 1”, slova „včetně působnosti” se nahrazují slovy „a dále působnost” a slova „vyplývající z této funkce” se nahrazují slovy „spojené s touto funkcí”.
8. V § 14 odst. 1 písmeno j) zní:
„j)  přehled funkcí v orgánech jiných právnických osob, do kterých byla navrhovaná osoba zvolena, jmenována nebo jinak povolána (dále jen „volený orgán”), a dalších funkcí zastávaných v těchto osobách, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje a předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu funkce v této právnické osobě,”.
9. V § 14 odstavec 4 zní:
„(4)  Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně nebo v souvislosti s