Input:

č. 56/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 56/1960 Sb. rozh. tr.
Podľa § 240 ods. 2 tr. por. súd pokračuje v konaní na podklade pôvodnej obžaloby iba v prípade vrátenia veci prokurátorovi podľa § 238 ods. 3 tr. por., ak prokurátor prehlási, že skutok novo najavo vyšlý nestíha. Takýto postup nie je však možný pri vrátení veci prokurátorovi podľa § 239 ods. 1 tr. por. V takovom prípade je prokurátor povinný po došetrení podať obžalobu novu (ak nechce urobiť vo veci iné rozhodnutie, napr. zastaviť trestné stíhanie) a súd je povinný za podmienok uvedených v § 196 tr. por. podanú obžalobu znovu predbežne prerokovať a obžalobu prijať, ak sú pre prijatie obžaloby splnené podmienky.
Pod pojem verejnej veci nespadá obstarávanie všetkých úloh plynúcich z hospodársko-organizátorskej funkcie štátu, ale iba tých, ktoré svojím spoločenským významom prevyšujú veci všeobecného záujmu, ako to má na mysli napr. ustanovenie § 181 a násl. tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. augusta 1960 - 7 Tz 113/60)
Obžalovaný od 1. 7. 1959 do 30. 9. 1959 ako vedúci výrobne Žilinských pekární v Žiline odcudzil vo výrobni tovar v sume presne nezistenej, najmenej však vo výške 2925 Kčs a na zakrytie tejto trestnej činnosti naviedol vedúcich ďalších výrobní, aby mu potvrdili, že od neho prevzali po 500 kg strúhanky, hoci im strúhanku nedodal.
Ľudový súd v Žiline uznesením vec podľa § 239 ods. 1 tr. por. vrátil okresnému prokurátorovi v Žiline na došetrenie. Okresný prokurátor v Žiline vrátil spis po vykonanom došetrení bez toho, že by podal novú obžalobu alebo sa aspoň vyjádril, že zotrval na pôvodnej obžalobe. Ďalším uznesením Ĺudového súdu v Žiline bola vec vrátená na ďalšie došetrenie.
Krajský súd v Žiline uznesenie Ĺudového súdu v Žiline zrušil a vec vrátil na nové projednanie a rozhodnutie. Z prípisu predsedu krajského súdu je zrejmé, že krajský súd vrátením veci na nové prejednanie a rozhodnutie mal na mysli, aby ľudový súd na neverejnom zasadaní obžalobu prijal a vo veci rozhodol na hlavnom pojednávaní. Ĺudový súd v Žiline nato nevrátil vec okresnému prokurátorovi s tým, že predložil vec súdu bez obžaloby, ale vytýčil hlavné pojednávanie, na ktorom rozhodol vo veci rozsudkom. Krajský súd nato rozhodol o odvolaní obvineného hore citovaným rozsudkom, ktorým jednak na odvolanie obvineného zrušil napadnutý rozsudok ľudového súdu dotyčne tohoto obvineného v celom rozsahu a vo veci priamo rozhodol, jednak odvolanie obvineného zamietol podľa § 281 tr. por.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedou Najvyššieho súdu vyslovil porušenie zákona v ustanoveniach § 2 ods. 2, § 275 ods. 1 písm. a), ods. 2 tr. por., rozsudok krajského súdu v celom rozsahu zrušil a na odvolanie obvineného podľa § 280 tr. por. z dôvodov § 275 ods. 1 písm. a), ods. 2 a § 287 tr. por. zrušil tiež rozsudok Ĺudového súdu v Žiline v celom rozsahu a vec vrátil okresnému prokurátorovi v Žiline na došetrenie.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie zákona vytýka predovšetkým závažné porušenie procesných predpisov v konaní predchádzajúcom rozsudku, keď už ľudový súd rozhodoval vo veci, hoci formálne chýbala obžaloba a súčasne poukazuje na nedostatky tak v skutkovom zistení dotyčne činnosti obvineného