Input:

55/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 55/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 16. února 2023,
kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Čl. I
Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb., vyhlášky č. 300/2015 Sb., vyhlášky č. 325/2019 Sb., vyhlášky č. 246/2021 Sb. a vyhlášky č. 230/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavec 4 zní:
„(4)  Banka, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, a pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje a předkládá za
a)  každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě” a
b)  uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy”.”.
2. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6)  Banka sestavuje a předkládá jednou za 2 roky za uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny”.”.
3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a” nahrazuje čárkou.
4. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)  za uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHE (CON) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy na konsolidovaném základě”.”.
5. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 34 až 36, které znějí:
„34.  REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy”
Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR a více členěné podle pracovního zařazení a struktury jednotlivých odměn uvedených pracovníků.
35.  REMHE (CON) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy na konsolidovaném základě”
Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR a více členěné podle pracovního zařazení a struktury jednotlivých odměn uvedených pracovníků.
36.  REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou