Input:

č. 55/1964 Sb. rozh., Garance

č. 55/1964 Sb. rozh.
Při rozhodování o náhradě nákladů řízení o rozvod podle § 114 o. s. ř. je nutno pečlivě přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 28. července 1964, 5 Co 336/64).
Okresní soud v Hradci Králové rozhodl doplňujícím rozsudkem, že náklady rozvodového řízení si nese každý z účastníků ze svého.
Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně odvolání, ve kterém uplatnila, že jí měly být náklady přisouzeny podle druhé věty § 144 o. s. ř.
Krajský soud v Hradci Králové změnil rozsudek okresního soudu tak, že žalovaný je povinen nahradit žalobkyni do 15. dnů náklady řízení před soudem prvního i druhého stupně.
Z odůvodnění:
Okresní soud rozvedl manželství účastníků po zjištění, že v důsledku chování žalovaného je toto tak rozvráceno, že nemůže již plnit svůj společenský účel. Nezjistil přitom, že by i žalobkyně svým chováním zavdala příčinu k manželskému rozvratu. Děti pocházející z manželství byly svěřeny do další výchovy a výživy žalobkyni.
Podle § 144 o. s. ř. věty první nemají účastníci právo na náhradu nákladů řízení o rozvod. Podle druhé věty téhož ustanovení může soud přiznat i náhradu těchto nákladů nebo jejich části, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry