Input:

č. 55/1962 Sb. rozh., Garance

č. 55/1962 Sb. rozh.
V rozhodčím řízení ve výrobních družstvech se projednávají spory mezi výrobními družstvy a jejich členy za trvání členství; platí tu směrnice ze dne 27. ledna 1961 pro rozhodování pracovních sporů ve výrobním družstevnictví, poř. č. 17 Věstníku ÚSVD č. 4/1961 a nikoliv vyhl. č. 184/1959 Ú. l.
Nečlen družstva (zaměstnanec, učen) uplatňuje nároky z pracovního poměru zásadně u soudu; tam ovšem, kde byly ustaveny místní organizace ROH, resp. jejich místní výbory podle čl. 3 usnesení IV. všeodborového sjezdu (zák. č. 37/1959 Sb.) a kde bylo zavedeno rozhodčí řízení podle vyhl. č. 184/1959 Ú. l., musí soudnímu projednání sporu předcházet rozhodčí řízení podle vyhl. č. 184/1959 Ú. l.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. z 24. ledna 1962, 6 Co 30/62).
Žalobce, který pracoval v žalovaném výrobním družstvu jako vrátný, se domáhal žalobou podanou u okresního soudu v Liberci náhrady škody z pracovního úrazu.
Okresní soud v Liberci usnesením podle § 57 odst. 1 písm. b) o. s. ř. žalobu odmítl s odůvodněním, že věc nebyla projednána v rozhodčím řízení, ačkoliv u žalovaného družstva je rozhodčí řízení zavedeno. Žalobce namítl jednak, že rozhodčí řízení dosud u žalovaného družstva zavedeno nebylo, jednak že uplatnil nárok před soudem po zániku pracovního poměru, takže rozhodčí řízení nepřichází v úvahu.
Krajský soud v Ústí n. L. rozhodnutí okresního soudu v Liberci zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení a novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
Zákon č. 46/1959 Sb. (§§ 405 a] - 405 b] o. s. ř.) daly podklad k zavedení rozhodčího řízení ve výrobních družstvech. S rozhodování pracovních sporů orány družstva v prostředí, kde vznikly a kde lze nejlépe zjistit příčiny sporu a také nejlépe uplatnit výchovné poslání rozhodčího řízení, počítal již zákon č. 53/1954 Sb. o lidových družstvech a o družstevních organizacích (§ 10) a vzorový pracovní řád družstev; také vzorové stanovy výrobních družstev (z r. 1958) razily cestu k rozhodování pracovních sporů zvláštními komisemi přímo v družstvech. Na těchto podkladech, především pak opíraje se o ustanovení § 405 d) o. s. ř. vydal Ústřední svaz výrobních družstvech usnesení svého představenstva dne 27. ledna 1961 směrnice pro rozhodování pracovních sporů ve výrobních družstvech, poř. č. 17 Věstníku ÚSVD č. 4/1961 (srov. i pokyn ÚSVD z 8. 2. 1960, Věstník roč. 1960, poř. č. 20).
I když vyhl. č. 184/1959 Ú. l. sloužila za základ pro směrnice ÚSVD - vzhledem k tomu, že obdobné výrobní a pracovní podmínky ve výrobních družstvech a podnicích státního průmyslu vedly k tomu, že pracovní proces ve výrobních družstvech spočívá na obdobných zásadách - neplatí pro rozhodování pracovních sporů ve výrobních družstvech vyhl. č. 184/1959 Ú. l., nýbrž shora cit. směrnice ÚSVD.
V rozhodčím řízení ve výrobních družstvech se projednávají spory mezi výrobními družstvy a jejich členy. Soudy projednávají tyto pracovní spory, jen bylo-li rozhodčí řízení bezvýsledné; dočasně projednávají i pracovní spory v družstvech, v nichž rozhodčí řízení nebylo ještě zavedeno. Podmínkou projednání sporu v rozhodčím řízení ovšem je, aby šlo o spor za trvání členství a současně ovšem také, aby šlo o spor za trvání členství a současně ovšem také, aby