Input:

č. 54/1963 Sb. rozh., Garance

č. 54/1963 Sb. rozh.
Dali-li rodiče své přivolení k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům (§ 66 odst. 3 c] zák. o právu rod.), není již třeba v řízení o osvojení přivolení rodičů k osvojení dítěte jinými osobami (§ 66 odst. 3 zák. o právu rod.); ani rodiče nejsou účastníky řízení o osvojení (§ 265 odst. 2 o. s. ř.) a soud neměl zjišťovat jejich stanovisko k osvojení dítěte.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 19. dubna 1963, 3 Čz 13/63)
Manželé O. a J. Š. dali ve dnech 26. února a 8. března 1962 před okresním soudem v Karlových Varech přivolení k tomu, aby jejich čtvrté dítě, nar. 21. ledna 1962, bylo osvojeno podle druhého stupně vhodnými osvojiteli. O osvojení tohoto dítěte požádali manželé M. a A. N. Okresní soud v Karlových Varech vyšetřil osobní poměry žadatelů a ustanovil ústní jednání o jejich návrhu na den 30. května 1962. K tomuto ústnímu jednání předvolal oba navrhovatele, OPM v Karlových Varech a kromě toho otce dítěte. Při ústním jednání soud poučil přítomné o významu a důsledcích osvojení druhého stupně. Manželé N. setrvali na svém návrhu, otec dítěte s osvojením souhlasil a kolisní opatrovnice osvojení doporučila.
Okresní soud v Karlových Varech pak usnesením ze dne 30. května 1962 vyslovil, že nezl. M. Š. je od právní moci tohoto usnesení osvojenkou manželů M. a A. N., že její příjmení je N. a že manželé N. budou zapsáni v matrice narozených na místě otce a matky osvojenky. Po vyhlášení svého rozhodnutí okresní soud doručil přítomným osobám písemné vyhotovení usnesení a ty po poučení se vzdaly opravných prostředků proti němu. Usnesení okresního soudu bylo provedeno i v matrice a z výpisu ze dne 2. června 1962 je patrno, že v matrice jsou již zapsáni na místě rodičů jeho osvojitelé a že se nezletilá nyní jmenuje M. N.
Dne 12. června 1962 došla na okresní soud v Karlových Varech stížnost matky dítěte J. Š., v níž tato sděluje, že změnila své původní rozhodnutí a rozhodla se, že si dítě ponechá, a proto napadá usnesení okr. soudu, kterým bylo vysloveno osvojení.
Krajský soud v Plzni usnesením stížnosti vyhověl, napadené usnesení okresního soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu jednání a rozhodnutí.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského