Input:

č. 54/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 54/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Došlo-li k úrazu dělníka tím, že pilní kotouč kyvadlové pily nebyl chráněn vhodně upraveným (dvoudílným) krytem samočinně působícím, jak nařizuje ustanovení § 90 vl. nař. č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu a zdraví pomocných dělníků, a zaměstnavatel nezachoval předepsaný pracovní postup, jde o hrubé zavinění zaměstnavateie; zaměstnavatel není zproštěn povinnosti k náhradě podle § 111 odst. 1 zák. o nár. poj. tím, že se takové kryty nevyrábějí nebo v praxi nepoužívají.
S hlediska § 111 odst. 1 zák. o nár. poj. je pro posouzení povinnosti k náhradě nerozhodné, zda má pojištěnec spoluvinu na úraze.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. července 1954, Co VI 34/53.)
Státní úřad důchodového zabezpečení domáhal se na žalovaném národním podniku zaplacení částky 65.269 Kčs, kterou vyplatil na dávkách pozůstalým po zaměstnanci žalovaného národního podniku, který zemřel následkem pracovního úrazu. Žalobce tvrdil, že žalovaný národní podnik přivodil smrtelný pracovní úraz zaměstnance hrubým zaviněním tím, že neopatřil pilní kotouč kyvadlové pily předepsaným ochranným zařízením a je proto povinen nahradit žalobci dávky napadlé z důvodu pracovního úrazu (§ 111 zák. o nár. poj.).
Krajský soud v Liberci žalobu zamítl. Soud neshledal, na podkladě svého zjištění, že by bylo možno žalovanému podniku přičítat zavinění takového stupně, který předpokládá § 111 zák. o nár. poj. Považoval zjištěná ochranná zařízení na pile za přiměřená a postačující až na to, že nebyl zachován předpis nařizující zřízení dvoudílného samočinně působícího krytu. Měl však za to, že tento předpis, který není nikde zachováván, nemohl být vlastně ani dodržen, poněvadž se takové kryty nevyrábějí a jejich použivatelnost je prý sporná. Zavinění žalovaného jako podnikatele neshledal krajský soud ani v tom, jakým způsobem byla práce na pile prováděna, i když prý bylo možno opatřit nové a dokonalejší zařízení a stroje na takovou práci, ježto užitý způsob byl nutností a jinak se ani jinde neprovádí.
Nejvyšší soud k odvolání žalobce rozsudek soudu prvé stolice zrušil a vrátil mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Závěry krajského soudu nelze uznat za správné. Nemůže být pochybností o tom, a tu neměl zřejmě ani první soud, že porušení či nedodržení předpisu vydaného na ochranu života a zdraví pracujících je zásadně nedbalostí podnikatele, která, přivodila-li úraz, je hrubým zaviněním, zakládajícím povinnost zaměstnavatele k náhradě podle § 111 odst. 1 zák. o nár. poj. Proto skutečnost, že u kyvadlové pily, na níž pracoval zaměstnanec v době úrazu, nebyl pilní kotouč chráněn vhodně upraveným dvoudílným krytem samočinně působícím, jak to nařizuje § 90 nař. č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu a zdraví pomocných dělníků, vedla prvý soud k závěru, že nešlo o hrubou nedbalost, jedině z toho důvodu, že podle jeho názoru nemohl být žalovaným podnikem dodržen předpis bez jeho viny, a to jednak proto, že podobné kryty se nevyrábějí, jednak pro jejich spornou použivatelnost.
S tím však nelze souhlasit. Okolnost, že se takové kryty snad nevyrábějí a v praxi neužívají, je pro věc bez významu. V předpisech o