Input:

53/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování Garance

č. 53/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. září 1995 byla v Ženevě přijata změna Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování1) .
Listina o přijetí změny Úmluvy byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 28. února 2000.
S Úmluvou ve znění změny z r. 1995 dodatečně vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 23. července 2014 listinu o přístupu České republiky k Úmluvě.
Anglické znění změny Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

C.N. 456.1995. TREATIES-1 (příloha)
Změna Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
přes hranice států a jejich zneškodňování
přijatá na třetím zasedání konference smluvních stran
dne 22. září 1995 v Ženevě.

Vložit do preambule nový odstavec 7a:
„Uznávajíce, že pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států, zvláště do rozvojových zemí, představuje vysoké riziko, že s nebezpečnými odpady nebude nakládáno způsobem šetrným k