Input:

R 53/1960; Exekuce Garance

č. 53/1960 Sb. rozh.
Nie je možno povoliť exekúciu, ak v čase rozhodnutia súdu prvej stolice lehota na plnenie, daná dlžníkovi, ešte neuplynula.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 2. júna 1959, 4 Co 382/59.)
Vymáhajúca veriteľka návrhom napísaným na súde prvej stolice sa domáhala toho, aby na základe uznesenia Štátneho notárstva v Hlohovci a uznesenia Krajského súdu v Nitre bola nariadená exekúcia na pohľadávku dlžníka za účelom vymoženia sumy 1413 Kčs.
Ľudový súd v Hlohovci uznesením žiadanú exekúciu aj nariadil.
Vo svojej sťažnosti žiadal dlžník zrušenie exekúcie ako neprípustnej, lebo ide o výplatu z dedičstva, ktoré však neužíva, ale ho užíva vymáhajúca veriteľka a jej matka.
Krajský súd v Nitre uznesenie súdu prvej stolice zmenil tak, že exekučný návrh zamietol.
Odôvodnenie:
Krajský súd prejednal vec podľa § 2, § 184 a § 196 o. s. p. a zistil, že exekúcia nemala byť nariadená. Exekučným titulom sú uznesenia Štátneho notárstva v Hlohovci, v ktorom bolo uložené dlžníkovi, aby vymáhanú sumu vymáhajúcej veriteľke do 33 mesiacov od právoplatnosti