Input:

č. 52/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 52/1957 Sb. rozh. tr.
Skutečnost, že obžalovanému byl zakázán pobyt na území, kde má své sídlo soud, který je místně příslušný konat řízení o trestní věci, pro niž je takový obžalovaný stíhán, není sama o sobě důvodem, aby byla věc tomuto soudu podle § 23 tr. ř. odňata a přikázána jinému soudu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 7. května 1957,1 Ndt 344/57.)
Obžalovaný byl žalován okresním prokurátorem v Bruntále pro trestný čin výtržnictví podle § 188 písm. b) tr. zák., přestupek neoprávněného pobytu podle § 98 tr. zák. spr. a přestupek neuposlechnutí veřejných orgánů podle § 108 tr. zák. spr. spáchané vesměs v Bruntále.
Věcně a místně příslušný lidový soud v Bruntále předložil nejvyššímu soudu spisy k rozhodnutí, aby mu věc byla podle § 23 Ítr. ř. odň&ta a přikázána jinému soudu, ježto rozsudkem lidového soudu v Bruntále z 15. 12.1955 byl obžalovanému podle § 53 tr. zák. zakázán pobyt na dobu pěti let v okrese Bruntál a právě proto, že se obžalovaný na toto území vrátil, je – mimo jiné – žalován pro přestupek neoprávněného pobytu podle § 98 písm. b) tr. zák. spr.
Nejvyšší soud rozhodl,