Input:

R 50/1963; Řízení před státním notářstvím Garance

č. 50/1963 Sb. rozh.
K některým sporným otázkám z praxe státních notářství.
(Závěry občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu z 18. dubna 1963, 1 CP 205/62.)
1. Přípustnost smlouvy o převodu na budoucí autorské odměny.
Předmětem převodu mohou být jen majetková práva autorská. Osobní práva autorská (právo na autorství, na určení díla ke zveřejnění, právo na nedotknutelnost díla) jsou zásadně nepřevoditelná (§§ 25, 26 zákona č. 115/1953 Sb. o právu autorském).
Majetková práva autorská (právo s dílem nakládat, právo na autorské odměny, na náhradu za odměnu, právo na náhradu škody - §§ 15, 43, 64 aut. zák.), může autor nebo jeho dědic převést podle § 26 odst. 1 aut. zák. toliko na organizace a instituce povolané k uvádění děl na veřejnost. Nemohou být proto majetková práva - až na výjimku při dohodě dědiců o rozdělení dědictví (§ 26 odst. 1, 2 věta ust. zák.) - ve svém souhrnu ani jednotlivě převedena autorem nebo jeho dědicem na fyzické osoby.
Převod majetkových práv autorských, zejména práva na autorské odměny za budoucí užívání díla na fyzické osoby je proto právním jednáním neplatným ve smyslu § 36 odst. 1 obč. zák., neboť odporuje ust. § 26 odst. 1 aut. zák. Pokud by takové právní jednání směřovalo současně k daňovému úniku, odporovalo by v tomto směru daňovým předpisům a bylo by tedy i v tomto ohledu v rozporu se zákonem.
Předmětem převodu na fyzické osoby mohou být podle obecných ustanovení §§ 262 až 267 obč. zák. jen pohledávky na vyplacení autorské odměny existující v době převodu, jež autoru nebo dědici vznikly za užití díla.
2. Autorské odměny a zákonné majetkové společenství manželů.
Protože předmětem zákonného majetkového společenství manželů mohou být jen majetkové předměty a práva získaná některým z manželů za trvání manželství, nepřechází osobní práva autorská vzhledem ke své osobní právní povaze v úvahu.
Majetková práva autorská, zejména právo na odměnu případně náhradu za užití díla, k němuž dojde po zániku zákonného majetkového společenství, předmětem zákonného majetkového společenství rovněž nejsou, i když dílo bylo vytvořeno nebo smlouva o užití díla uzavřena za jeho trvání.
Majetková práva nemůže totiž uplatnit manžel autora vlastním jménem, nýbrž jen autor sám podobně jako jiné pohledávky, vzniklé jednomu z manželů, může uplatňovat jen manžel z nich oprávněný. Proto i v případě, že k užití díla došlo za trvání zákonného majetkového společenství, jsou jeho předmětem jen výsledky autorských majetkových práv, jak je autor za trvání zákonného majetkového společenství uplatnil. Jsou tedy předmětem zákonného majetkového společenství autorské odměny, které byly autoru za jeho trvání vyplaceny (srov. rozh. č. 57/62 Sbírky rozhodnutí.).
Podobně, jako u odměny za práci nutno však vyloučit to, co z odměny bylo určeno pro osobní potřebu autorovu (srov. rozh. č. 36/1961 Sbírky rozh.).
Některým ochranným autorským organizacím bylo v oboru jejich působnosti na základě zmocnění obsaženého v § 72 zák. č. 115/1953 Sb. přiznáno vyhláškou min. školství a kultury č. 99/1958 Ú. l. v § 10 vyhl. výhradné právo udílet svolení k užití děl a vybírat autorské odměny za takové užití. Jako nevýdělečné organizace mohou podle § 11 vyhlášky