Input:

č. 5/1959 Sb. rozh., Garance

č. 5/1959 Sb. rozh.
K otázce vyklizení bytu v rodinném domku se zahradou (§ 556 i o. s. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 9. července 1958, 4 Co 448/58.)
Exekučním titulem je rozsudek lidového soudu v Přerově, kterým soud přivolil k výpovědi nájemního poměru mezi účastníky řízení s tím, že nájemní poměr končí dnem 31. 12. 1956 a nájemce J je povinen byt vyklidit a vyklizený odevzdat do 15. ledna 1957 pod exekucí. Podle něho tvoří předmět nájmu byt v rodinném domku pozůstávající z jednoho a půl pokoje, kuchyně, spížky a dalšího . příslušenství. Na základě tohoto exekučního titulu byla usnesením téhož soudu povolena exekuce vyklizením s tím, že vyklizení bude r ; provedeno teprve tehdy, prokáže-li vymáhající strana potvrzením bytového odboru rady místního národního výboru, že pro povinnou stranu je zajištěn náhradní byt (§ 556 o. s. ř.).
Lidový soud v Přerově vyhověl návrhu vymáhající strany, která navrhla exekuci vyklizením zahrady u rodinného domku, která podle jejího názoru tvoří součást nájemního předmětu.
Krajský soud usnesení soudu prvé stolice změnil tak, že návrh vymáhající strany, aby soud nařídil výkon exekuce vyklizením dvora a zahrady, zamítl.
Odůvodnění:
Podle § 387 obč. zák. je podstatnou náležitostí každé nájemní smlouvy určení věci (předmětu nájmu) a úplaty (nájemného). Již z toho nezbytně plyne, že nájemní smlouva jakožto dvoustranná smlouva úplatná může být měněna jen shodnou vůlí obou stran. Nelze proto jen jednostranným projevem jedné ze stran tohoto poměru na podstatných náležitostech smlouvy nic měnit. Připouští-li proto zákon zrušení nájemní smlouvy také jen jednostranným projevem, totiž výpovědí, může se tato