Input:

R 49/1967; Řízení před soudem Garance

č. 49/1967 Sb. rozh.
Ustanovenia § 88 písm. ch) o. s. p. predpokladá, že súd rozhoduje o sporných otázkach v dobe, kedy konanie o dedičstve ešte nie je skončené a rozhodnutie súdu bude mať vliv na jeho výsledok.
Za právo k nehnuteľnosti v zmysle § 88 písm. h) o. s. p. nemožno považovať právo doživotného užívania bytu v dome.
So zreteľom na ustanovenie § 11 o. s. p. sa príslušnosť podľa § 84 a § 85 ods. 1 o. s. p. nemôže zmeniť, ak dôjde k zmene žalobnej žiadosti, resp. k jej rozšíreniu o ďalšieho žalovaného.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 27. januára 1967, 4 Cz 116/66.)
Žalobkyňa K. B. podala dňa 16. 3. 1966 na Okresnom súde v Nových Zámkoch proti žalovanému V. Č., žalobu na zaplatenie čiastky 19 000 Kčs. Žalobnú žiadosť opierala o svoje tvrdenie, že od r. 1961 do októbra 1965 sa starala o otca žalovaného Š. Cs. Š. Cs. pred svojou smrťou napísal pre svojho syna - žalovaného - vyhlásenie, aby podľa vlastnej úvahy vydal žalobkyni za opatrovanie z dedičstva po ňom buď nábytok, alebo aby jej poskytol doživotné bezplatné užívanie bytu v jeho dome alebo po predaji domku jej vyplatil sumu 18 000 až 20 000 Kčs. Pretože potom Š. Cs. zomrel, uplatňuje žalobkyňa zaplatenie čiastky 19 000 Kčs na žalovanou ako synovi a jedinom dedičovi po zomrelom.
Okresný súd v Nových Zámkoch vydal dňa 28. 3. 1966 uznesenie, ktorým vyslovil svoju nepríslušnosť s tým, že po právoplatnosti tohto uznesenia bude vec postúpená príslušnému Mestskému súdu civilnému v Prahe. Svoje rozhodnutie odôvodnil § 85 ods. 1 o. s. p.
V odvolaní proti tomuto uzneseniu žalobkyňa tvrdí, že jej pohľadávka súvisí s prejednaním dedičstva po zomrelom Š. Cs. a okrem toho súvisí i s nehnuteľnosťou zomrelého, ktorá bola predmetom pozostalostného konania.
Pred rozhodnutím krajského súdu žalobkyňa zmenil žalobnú žiadosť a uplatnila alternatívne právo na doživotné užívanie bytu v dome zomrelého. Súčasne rozšírila žalobu tiež proti J. O., ktorý sa medzi časom stal vlastníkom domu. Požadovala, aby bolo rozhodnuté, že J. O. je povinný trpieť jej doživotné užívanie bytu v svojom dome.
Krajský súd v Bratislave zmenil napadnuté rozhodnutie Okresného súdu v Nových Zámkoch a vyslovil, že Okresný súd v Nových Zámkoch je súdom príslušným k rozhodnutiu vo veci. Vychádzal z toho právneho záveru, že ide o príslušnosť podľa § 88 písm. h) o. s. p., pretože žalobkyňa uplatňuje nárok, ktorý je v súvislosti s nehnuteľnosťou zomrelého. Nehnuteľnosť sa nachádza v obvode Okresného súdu v Nových Zámkoch.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením Okresného súdu v Nových Zámkoch i uznesením Krajského súdu v Bratislave bol porušený zákon a tieto rozhodnutia zrušil.
Z odôvodnenia:
Žalobkyňa opiera svoj žalobný nárok o tvrdený zmluvný vzťah, vzniklý medzi ňou a Š. Cs. ešte za jeho života, podľa ktorého sa žalobkyňa zaviazala starať sa o zomrelého za odmenu, ktorá jej mala byť vyplatená po jeho smrti dedičom zomrelého, na ktorého tento záväzok prešiel podľa § 470 o. z. Nejde o rozhodnutie o spore,