Input:

č. 49/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 49/1960 Sb. rozh. tr.
Napriek hodnote neprevyšujúcej 500,- Kčs ide o trestný čin rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. a nielen o priestupok rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 35a tr. zák. spr., keďže išlo o odcudzenie osiva JRD určeného na siatie, zo sejaceho stroja, čo by bolo malo za následok menšie výnosy, čím sa zvyšuje nebezpečnosť konania obžalovaného pre spoločnosť.
Aby rozsudok bol spravodlivý, je treba, aby výrok o treste zodpovedal všetkým ustanoveniam, ktoré trestný zákon dotyčne tohto výroku obsahuje. Prvou podmienkou uloženia správneho trestu je, aby súd urobil podrobný rozbor konania obžalovaného a hľadal príčinu, prečo obžalovaný konal zisteným spôsobom a pritom prihliadol na osobu, možnosť nápravy, ako aj na ostatné podmienky v § 19 ods. 1 tr. zák. uvedené.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 18. marca 1960, sp. zn. 7 Tz 44/60.)
Obžalovaný, ako člen JRD pri siatí kukurice sejacím strojom, večer po skončení siatia a odchode traktoristu vrátil sa na pole so svojím príbuzným a zo sejaceho stroja prichystali na odnesenie do prinesených vriec 108 kg kukurice, z ktorej 2 vrecá s obsahom 56 kg z miesta aj odniesli, boli ale po ceste prichytení členom VB, ktorý im kukuricu odňal. Hodnota takto odcudzenej kukurice, pripravenej na siatie, bola podľa výsledkov vykonaného dokazovania asi 300,- Kčs.
Ľudový súd vo Vranove uznal obžalovaného vinným trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. a uložil mu bezpodmienečný trest 4 (štyri) mesiace odňatia slobody.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil rozsudok ľudového súdu vo výroku o treste a uložil obžalovanému nový trest nápravného opatrenia na 8 (osem) mesiacov, bez zmeny zamestnania s 15 % zrážkou z odmeny za prácu.
Odôvodnenie:
Napriek hodnote neprevyšujúcej 300,- Kčs došiel ľudový súd k záveru, že v súdenom prípade konanie obžalovaného vyčerpáva znaky trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. a nielen priestupku rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 35a tr. zák. spr. Rozhodol tak preto, lebo podľa hodnotenia stupeň nebezpečnosti konania obžalovaného vzhľadom na to, že išlo o odcudzenie kukurice určenej na siatie zo sejaceho stroja, pričom podľa výpovede svedka by nebolo možné zo skladu JRD odcudzenú kukuricu nahradiť, čo by bolo malo za následok menšie výnosy, bolo také vysoké, že presahovalo ten stupeň nebezpečnosti konania obžalovaného pre spoločnosť, ktorý vyžaduje zákon pre priestupok. Preto bez ohľadu na hodnotu odcudzenej kukurice v sume najviac 300,- Kčs, bol ľudový súd toho názoru, že vzhľadom práve na uvedený vysoký stupeň nebezpečnosti konania obžalovaného pre spoločnosť, ide v súdenej činnosti o trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. Uvedené zistenia ľudového súdu zakladajú sa na výsledkoch správne vykonaného dokazovania a s právnym názorom ľudového súdu, že vzhľadom na uvedené okolnosti ide o trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1