Input:

48/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob Garance

č. 48/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2019 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou repub-likou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 11 odst. 3 dne 1. října 2020.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
PROTOKOL
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ARMÉNSKÉ REPUBLIKY
K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ARMÉNSKOU REPUBLIKOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDA ARMÉNSKÉ REPUBLIKY
(dále jen „smluvní strany“)
PŘEJÍCE SI usnadnit provádění ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, podepsané v Bruselu dne 19. dubna 2013, (dále jen „Dohoda“), a v souladu s jejím článkem 20,
SE DOHODLY TAKTO:
Článek 1
OBECNÉ USTANOVENÍ
Tento protokol podrobně upravuje provádění Dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou. Pojmy a výrazy použité v tomto protokolu je třeba vykládat tak, jak jsou definovány v Dohodě.
  
Článek 2
PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
(1) Příslušnými orgány ve smyslu článku 1 písm. k) Dohody pověřenými prováděním Dohody podle jejího článku 20 odst. 1 písm. a) jsou:
na české straně: .......
Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
adresa: Olšanská 2, P.O. BOX 78,
130 51 Praha 3,
na arménské straně:
Migrační služba
Ministerstvo územní správy a infrastruktury Arménské republiky
adresa: 31. K. Ulnetsi
0037 Jerevan.
(2) Smluvní strany si do třiceti (30) kalendářních dnů po vstupu tohoto protokolu v platnost na základě článku 11 sdělí diplomatickou cestou kontaktní údaje příslušných orgánů. Příslušné orgány smluvních stran si budou vzájemně sdělovat jakékoliv změny v těchto kontaktních údajích.
(3) Smluvní strany si bez zbytečného odkladu diplomatickou cestou sdělí jakékoliv změny v příslušných orgánech.
  
Článek 3
ZPŮSOBY KOMUNIKACE
(1) Žádosti o zpětné převzetí a průvoz se obecně podávají prostřednictvím Elektronického systému správy readmisních případů (dále jen „RCMES“). V případě potřeby mohou být žádosti podány poštou, faxem nebo zabezpečeným e-mailem.
(2) Odpovědi na žádosti o zpětné převzetí a průvoz a další související sdělení se obecně podávají prostřednictvím RCMES. V případě potřeby mohou být odpovědi a další související sdělení podány poštou, faxem nebo zabezpečeným e-mailem. Sdělení neobsahující osobní údaje osoby, která má být převzata zpět nebo provezena, může být předáno rovněž za využití nezabezpečených technických prostředků komunikace a odkazuje na číslo jednací příslušné žádosti.
  
Článek 4
DALŠÍ DOKLADY
(1) V souladu s článkem 20 odst. 1 písm. c) Dohody se předložení dokladů nebo písemného potvrzení vydaného leteckou společností, která osobu dopravila, považuje za další důkaz prima facie