Input:

R 47/1963; Výchova nezletilých dětí Garance

č. 47/1963 Sb. rozh.
Odsouzení k dlouhodobému trestu odnětí svobody pro trestný čin, který svědčí o závažném mravním a charakterovém narušení rodiče, má povahu trvalé překážky výkonu rodičovské moci ve smyslu § 61 odst. 2 zák. o právu rod. a je tedy důvodem k odnětí rodičovské moci.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 12. března 1963, 6 Co 109/63)
Obvodní soud pro Prahu 1 svěřil nezletilou do výchovy a výživy babičky a otci dítěte bylo uloženo platit na úhradu osobních potřeb nezletilé Kčs 250,- měsíčně; otcova rodičovská moc byla ponechána v klidu.
Otec dítěte ve své stížnosti namítal, že babička nedává záruky řádné výchovy nezletilé.
Babička dítěte pak ve své stížnosti namítala, že otec měl být zbaven rodičovské moci.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že otce dítěte zbavil rodičovské moci.
Odůvodnění:
Soud prvního stupně pochybil, když rodičovskou moc otce ponechal v klidu. Ponechání rodičovské moci v klidu podle § 61 odst. 1 zákona o právu rodinném je tehdy na místě, nemohou-li rodiče nebo některý z nich pro dočasnou překážku vykonávat rodičovskou moc. Takovou dočasnou překážkou je nepochybně také delší doba výkonu trestu odnětí svobody. Nelze se však omezit jen na zjištění, že otec byl odsouzen k dlouhodobému trestu odnětí svobody, nýbrž je třeba také zkoumat příčinu tohoto odsouzení.
Z obsahu trestních spisů obvodního soudu pro Prahu 1 vyplývá, že otec dítěte byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 8 roků (tento trest pak byl odvolacím soudem zvýšen na 10 roků) pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 12. února 1962 usmrtil úmyslně svoji bývalou manželku, matku