Input:

č. 47/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 47/1961 Sb. rozh. tr.
Nebezpečné formy spekulační činnosti se zemědělskými produkty nutno postihovat nepodmíněnými tresty odnětí svobody, i když některá hlediska uvedená v § 19 odst. 1 tr. zák. svědčí ve prospěch pachatele.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 9. prosince 1960 - 13 To 189/60)
Lidový soud v Gottwaldově uznal obžalovaného vinným trestným činem spekulace podle § 134a odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. a odsoudil ho za to k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a trestům vedlejším.
Krajský soud v Brně napadený rozsudek podle § 282 odst. 1, písm. a), b) tr. ř. v celém rozsahu zrušil a obžalovaného uznal vinným stejným trestným činem spáchaným tím, že v letech 1957 a 1958 jako referent výkupu družstva Jednota v Gottwaldově proti platným směrnicím vykupoval prasata od samostatných zemědělců, tato ve vlastní režii zpracovával a s použitím nesprávných výkupních dodacích listů dodával do družstevní prodejny masné výrobky tak, jakoby tyto výrobky byly vykoupeny přímo od zemědělců, a takto opatřoval neoprávněný prospěch jednak zemědělcům proplácením vyšších cen, než jaké byly přípustné při státním nákupu, jednak sobě, přičemž celkový rozsah neoprávněného prospěchu nebyl přesně zjištěn, činil však nejméně 20 000 Kčs, že tedy v úmyslu opatřit sobě a jiným neoprávněný prospěch spekuloval s předměty potřeby, zejména tím, že ve větším rozsahu takové předměty nakupoval za účelem jejich zpracování a zcizení a tohoto činu se dopustil za okolnosti zvláště přitěžující. Podle § 134a odst. 2 za použití § 30 tr. zák. uložil obžalovanému nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roku a peněžitý trest v částce 10 000 Kčs, event. náhradní trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a zákaz vykonávat jakoukoliv vedoucí funkci v podnicích socialistického sektoru po dobu 4 let a uveřejnění rozsudku.
Z odůvodnění:
Lidový soud zjistil, že obžalovaný ve funkci referenta výkupu družstva Jednota v Gottwaldově vykupoval od zemědělců za ceny stanovené podle dohody prasata, jež ve vlastní režii zpracoval na masné výrobky, které pak dodával do družstevní prodejny. Při tomto prodeji vystavil nesprávné dodací listy, které proti pravdě osvědčovaly, že masné výrobky dodali zemědělci sami. Takovým způsobem obcházel obžalovaný platné směrnice, podle nichž družstvo Jednota oprávněno vykupovat od zemědělců jen masné výrobky, nikoli jatečný dobytek a jej zpracovávat ve vlastní režii. Obžalovaný za období let 1957 a 1958 dodal do družstevní prodejny masné výrobky, které sám zpracoval za úhrnnou částku 201 423,80 Kčs. Na základě tohoto zjištění uznal prvý soud obžalovaného vinným trestným činem spekulace podle § 134a odst. 1, 2 písm. c) tr. zák., odsoudil ho k trestu tří let odnětí svobody a vyslovil vedlejší tresty ztráty čestných práv občanských, zákazu činnosti a uveřejnění rozsudku.
Proti rozsudku se odvolali okresní prokurátor, obžalovaný a jeho manželka. jejich odvolání obsahují vesměs výtky proti správnosti jak výroku o vině, tak výroku o trestu.
Odvolací soud po probrání věci v odvolacím líčení shledal tato odvolání z části důvodnými.
Skutečnost, z níž mimo jiné prvý soud vycházel při řešení viny, že obžalovaný v rozporu s platnými směrnicemi vykupoval prasata,