Input:

č. 47/1959 Sb. rozh., Garance

č. 47/1959 Sb. rozh.
Ke zrušení pracovního poměru domovnického není třeba vyjádření příslušného orgánu ROH.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 26. června 1959, Cz 138/59.)
Lidový soud civilní v Praze rozhodl tak, že se nevyhovuje námitkám T. H. proti výpovědi z pracovního poměru ze dne 26. září 1958, že se tato výpověď ponechává v účinnosti a domovnícky pracovní poměr mezi účastníky končí 31. prosince 1958. Současně vyslovil, že T. H. je povinna naturální domovnický byt, který dosud obývá, do 31. prosince 1958 vyklidit pod exekucí.
Krajský soud v Praze rozsudek soudu prvé stolice zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení a novému rozhodnutí, při čemž v odůvodnění uvedl, že nebylo zjištěno, zdali se o zrušení pracovního poměru domovnického vyjádřil příslušný orgán ROH ve smyslu § 23 dekr. č. 104/1945 Sb. a že z toho důvodu je nutné řízení doplnit, aby mohlo být posouzeno, zdali výpověď z domovnického poměru je právně účinná.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že zrušovacím rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Pro závěr, z něhož krajský soud v projednávané věci vychází, že totiž při rozhodování o skončení pracovního poměru domovnického výpovědí podle § 12 zák. č. 4/1949 Sb. je zapotřebí vyjádření příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí, není v zákoně opory. Krajský soud se tu dovolává ustanovení dekretu ze dne 24. října 1945 o závodních a podnikových radách č. 104/1945 Sb., a to § 23. tohoto dekretu. Než ani z tohoto ustanovení, ani z dekretu vzhledem k jeho smyslu, jeho účelu a jeho dikci, nelze takový závěr vyvodit. Podle tohoto dekretu přísluší závodnímu výboru jako orgánu odborové organisace důležitý úkol při zajišťování hospodářských úkolů závodu. Přitom je ovšem orgán Revolučního odborového hnutí povolán i k tomu, aby v rámci činnosti dekretem vymezené hájil a povzbuzoval hospodářské, sociální, zdravotní a kulturní zájmy zaměstnanců v závodě (srov. § 20 odst. 1 dekr. č. 104/1945 Sb. ve znění předpisů tento dekret doplňujících a jej měnících – zákon č. 42/1948, 188/1948 Sb. a provedení některých ustanovení dekretu podle nařízení č. 216/1946 Sb. změněné zákonným opatřením č. 12/1946 Sb.). Vždy se však předpokládá, že tu jde o orgán Revolučního odborového hnutí, a to ať již jde o závodní výbor nebo o závodního důvěrníka, který je zřízen, na závodě. Závodem