Input:

R 47/1958; Garance

č. 47/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Před 1. lednem 1957 mohl být člen jednotného zemědělského družstva III. typu pojištěn důchodově současně jako zaměstnanec i jako člen jednotného zemědělského družstva podle vládního nařízení ě. 46/1952 Sb. K tomuto dvojímu pojištění možno však přihlížet jen při výpočtu průměrného ročního výdělku a nikoli při propočtu doby pojištění.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 28. prosince 1957, 7 Co 330/57.)
Odpůrce – Státní úřad sociálního zabezpečení – přiznal navrhovateli rozhodnutím z 12. dubna 1957 starobní důchod od 1. února 1957 ve výši 588 Kčs měsíčně.
Navrhovatel podal proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek, vněmž v podstatě uvedl, že při vyměření starobního důchodu nebylo přihlédnuto k pojištění navrhovatele jako člena jednotného zemědělského družstva III. typu.
Lidový soud v Hradci Králové uložil odpůrci, aby vydal navrhovateli nové rozhodnutí o starobním důchodu, v němž by bylo přihlédnuto i k pojištění navrhovatele jako člena jednotného zemědělského družstva v době od 1. ledna 1954 do 31. ledna 1957.
Krajský soud změnil rozsudek lidového soudu tak, že uložil v něm přihlédnout k pojištění člena jednotného zemědělského družstva III. typu jen za dobu od 1. ledna 1954 do 31. prosince 1956 a jen při určení průměrného ročního výdělku a nikoli též za dobu od 1. ledna do 31. ledna 1957.
Odůvodnění:
Z ustanovení § 4 vl. nař. č. 56/1956 Sb., p nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovem pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, vyplývá, že za účinnosti tohoto vládního nařízení, tj. od 1. ledna 1957, je družstevník pojištěn na dávky