Input:

47/1954 Sb., Vládní nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 47/1954 Sb., Vládní nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví, platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. srpna 1954
o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
Pro ocenění lékařů a jiných pracovníků ve zdravotnictví, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj péče o zdraví lidu,
1.  zakládá se vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně”,
2.  zavádějí se čestné tituly
a)  „Zasloužilý lékař”,
b)  „Zasloužilý zdravotnický pracovník”,
c)  „Vzorný pracovník ve zdravotnictví”.
§ 2.
(1)  Vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně” se uděluje lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se zejména výsledky vědeckých prací, vědeckými díly nebo zavedením nových léčebných a preventivních metod nebo organisačních opatření zasloužili zvlášť vynikajícím způsobem o rozvoj ochrany zdraví lidu.
(2)  Vyznamenání „Medaile Jana Evangelisty Purkyně” propůjčuje president republiky na návrh vlády.
(3)  Podrobnosti upravují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 3.
(1)  Čestný titul „Zasloužilý lékař” se uděluje lékařům, kteří pracovali ve zdravotnictví nejméně 10 let a svědomitou prací se mimořádně osvědčili. Ostatním zdravotnickým pracovníkům se za stejných podmínek uděluje čestný titul „Zasloužilý zdravotnický pracovník”.
(2)  Tyto čestné tituly uděluje vláda na návrh ministra zdravotnictví, a jde-li o lékaře nebo zdravotnické pracovníky v oboru působnosti jiného ústředního úřadu nebo orgánu, na návrh jeho vedoucího podaný v dohodě s ministrem zdravotnictví.
§ 4.
(1)  Čestný titul „Vzorný pracovník ve zdravotnictví” se uděluje pracovníkům, kteří se příkladným plněním svých povinností stali vzorem strhujícím k následování.
(2)  Tento čestný titul uděluje ministr zdravotnictví, a jde-li o zdravotnické pracovníky v oboru působnosti jiného ústředního úřadu nebo orgánu, jeho vedoucí v dohodě s ministrem