Input:

R 46/1962 (tr.); Porušování povinností při nakládání s finančními a hmotnými prostředky. Působnost trestního zákona. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Trestní odpovědnost Garance

č. 46/1962 Sb. rozh. tr.
Poskytování neoprávněných výhod (odlučného, prémií, vyšší mzdy než stanoví přísl. předpisy apod.) z majetku, který je v socialistickém vlastnictví, kde obviněný vykonává funkci odpovědného hospodářského pracovníka, naplňuje znaky trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2 tr. zák. a nikoliv trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák., jestliže obviněný jedná v úmyslu zajistit plnění úkolů organizace a nejde o nápadný nepoměr těchto výhod k hodnotě vykonaných prací.
(Rozhodnutí okresního soudu z 28. 3. 1962 - 2 T 13/62)
Okresní soud v Klatovech uznal obžalovaného lesníka vinným trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2 tr. zák., kterého se dopustil tím, že od ledna 1959 do července 1961 na polesí Lesního závodu v Železné rudě neprávem zapisoval do úkolových listů lesním dělníkům odlučné i za dny, kdy tito dělníci nepracovali poněvadž byli na návštěvě u svých rodin, a tak jim bylo proplaceno neoprávněně 2144,70 Kčs.
Z odůvodnění:
Obžalovanému byli přiděleni v letech 1959 a 1960 u v roce 1961 lesní dělníci slovenské národnosti. Poněvadž obžalovaný má přidělen úsek velmi obtížný proto, že jeho část je v horském terénu, lesní dělníci raději pracovali na jiných úsecích a obžalovaný proto měl snahu udržet si je tím, že jim poskytoval náhrady, na které neměli nárok. Dělníci měli totiž nárok na odlučné v částce 9,10 Kčs za každý den, který odpracovali, a v případě, že pracovali v sobotu i v neděli, měli nárok, aby jim bylo poskytnuto odlučné i za neděli. Obžalovaný jim však poskytoval odlučné i za ty dny, kdy byli u svých rodin na Slovensku. Aby tyto machinace zakryl, vykazoval za