Input:

R 46/1954; Garance

č. 46/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Jde o nedostatek zákonného zastoupení ve smyslu § 27 o. s. ř. ustanoví-li nezletilému účastníku opatrovníka procesní soud, ač pro to není podmínek podle § 29 o. s. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 19. ledna 1954, Cz 502/53.)
Lidový soud v Teplicích zamítl žalobu o zjištění, že žalovaný je otcem nezletilé žalobkyně a že je povinen platit na výživu tohoto dítěte 700 Kčs měsíčně (ve starých penězích) předem od narození dítěte. Rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou nejvyššího soudu, že rozsudkem lidového soudu a v řízení, jež rozsudku předcházelo, byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Lidový soud rozhodoval o žalobě sepsané s matkou nezletilé na okresním národním výboru. V žalobě je označena jako žalobkyně jednak nezletilá zastoupená matkou, jednak matka sama. Lidový soud pochybil, jestliže ustanovil úředním zástupcem žalující strany ONV. Pokud jde o žalobkyni uvedenou na prvém místě, t. j. nezletlé dítě, spočívá pochybení v tom, že tu nebylo vůbec důvodů pro ustanovení opatrovníka procesním soudem podle § 29 o. s. ř., když nebylo nebezpečí v prodlení, které by opravňovalo procesní soud k ustanovení opatrovníka. Poněvadž tu nebezpečí v prodlení nebylo, měl se procesní soud obrátit na příslušný soud opatrovnický a jemu ponechat, aby pro nezletilou žalobkyni ustanovil opatrovníka, kterého by zmocnil k podání žaloby o zjištění otcovství. Kdyby byl lidový soud takto postupoval, byl by zjistil, že nezletilé ustanovil už opatrovníka lidový soud v Humenném, kterého zmocnil, aby podal proti žalovanému žalobu o zjištění otcovství a placení výživného. Tento opatrovník žalobu nepodal a vzhledem k nesprávnému postupu procesního soudu se řízení ani nezúčastnil. Úřadovna ochrany mládeže, která v důsledku zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní