Input:

č. 4592/2024 Sb. NSS, Rozšířený senát: předmět řízení o kasační stížnosti proti konečnému rozhodnutí krajského soudu Garance

č. 4592/2024 Sb. NSS
Rozšířený senát: předmět řízení o kasační stížnosti proti konečnému rozhodnutí krajského soudu
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Předmětem řízení o kasační stížnosti proti konečnému rozhodnutí krajského soudu je toto rozhodnutí. Dokud napadené rozhodnutí krajského soudu existuje, nelze kasační stížnost odmítnout pro odpadnutí předmětu řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2024, čj. 8 Azs 172/2020-66)
Prejudikatura: č. 1012/2007 Sb. NSS, č. 1255/2007 Sb. NSS, č. 1764/2009 Sb. NSS, č. 3071/2014 Sb. NSS, č. 3270/2015 Sb. NSS, č. 3579/2017 Sb. NSS, č. 4039/2020 Sb. NSS, č. 4130/2021 Sb. NSS, č. 4184/2021 Sb. NSS, č. 4209/2021 Sb. NSS, č. 4453/2023 Sb. NSS a č. 4554/2024 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 276/2001 Sb.
Věc: B. U. N. N. proti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu, o kasační stížnosti žalované.

V této věci se rozšířený senát zabýval otázkou, za jakých okolností je namístě kasační stížnost směřující proti konečnému rozhodnutí krajského soudu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. z důvodu odpadnutí předmětu řízení.
Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 2. 6. 2016 zrušilo platnost povolení žalobkyně k trvalému pobytu na území České republiky podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14. 8. 2017 (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), neboť žalobkyně pobývala mimo území států Evropské unie po dobu delší než 12 měsíců, aniž by její nepřítomnost byla odůvodněna závažnými důvody. Odvolání žalobkyně zamítla žalovaná rozhodnutím ze dne 17. 10. 2016.
Proti rozhodnutí žalované podala žalobkyně žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který napadené rozhodnutí zrušil poprvé rozsudkem ze dne 30. 5. 2018, čj. 62 A 180/2016-61. Na základě kasační stížnosti žalované Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil rozsudkem ze dne 10. 6. 2020, čj. 8 Azs 141/2018-33, a věc mu vrátil k dalšímu řízení
Krajský soud následně rozsudkem ze dne 19. 8. 2020, čj. 62 A 180/2016-84, napadené rozhodnutí žalované opět zrušil. V souladu se závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu shledal nedůvodnou žalobní námitku, že navštěvování základní školy v zemi původu po dobu 5 let spadá pod závažný důvod, pro který by měla být několikaletá nepřítomnost žalobkyně na území České republiky „omluvena“. Na základě aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu však usoudil, že žalovaná dostatečně neodůvodnila svůj závěr o tom, že napadeným rozhodnutím nebylo zasaženo do soukromého a rodinného života žalobkyně.
Také proti tomuto rozsudku podala žalovaná (stěžovatelka) kasační stížnost. Nesouhlasila s tím, že se dostatečně nevypořádala s přiměřeností rozhodnutí ve smyslu § 174a zákona o pobytu cizinců.
V průběhu řízení o kasační stížnosti vydala stěžovatelka ve správním řízení (vázána právním názorem krajského soudu ve zrušujícím rozsudku) nové rozhodnutí o odvolání ze dne 22. 9. 2020, kterým zrušila