Input:

č. 4586/2024 Sb. NSS, Politické strany a hnutí: výše stálého příspěvku pro strany a hnutí kandidující jako součást koalice Garance

č. 4586/2024 Sb. NSS
Politické strany a hnutí: výše stálého příspěvku pro strany a hnutí kandidující jako součást koalice
k § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (v textu jen „zákon o politických stranách“)
Výše stálého příspěvku podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, se v případě politických stran a hnutí kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny jako součást koalice odvozuje od volebního výsledku této koalice. Jednotlivé politické strany a hnutí mají nárok na poměrnou část stálého příspěvku, určenou dohodou o podílu členů na volebním výsledku, nebo zákonem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2024, čj. 1 Afs 32/2023-33)
Prejudikatura: č. 923/2006 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 60/2018 Sb.
Věc: Česká pirátská strana proti Ministerstvu financí, za účasti Starostů a nezávislých, o příspěvek na činnost, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně se domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí ze dne 31. 1. 2022, kterým ministr financí zamítl její rozklad a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 11. 2021. Tímto rozhodnutím byl podle § 20 odst. 6, 7, 10 a 12 a § 20a odst. 1 zákona o politických stranách žalobkyni vyplacen příspěvek na činnost za 4. čtvrtletí 2021 ve výši 11 481 903,54 Kč. Z toho stálý příspěvek činil 1 781 903,54 Kč a příspěvek na mandáty 9 700 000 Kč.
Městský soud v Praze žalobu proti napadenému rozhodnutí zamítl rozsudkem ze dne 23. 1. 2023, čj. 17 Af 8/2022-48. Dal za pravdu žalobkyni, že právo na stálý příspěvek dle § 20 odst. 1 písm. a) zákona o politických stranách je veřejným subjektivním právem příslušné politické strany či politického hnutí. Dospěl však k závěru, že stálý příspěvek je na základě volebních výsledků přiznáván subjektu, který podal kandidátní listinu, nikoliv každé ze stran či hnutí, které byly součástí koalice, jako subjektu podávajícímu kandidátní listinu. Tento závěr městský soud podpořil také výkladem § 20 odst. 10 zákona o politických stranách, který předpokládá dělení příspěvku v rámci koalice rovným dílem, či dle vzájemné dohody v rámci koalice. Ostatně stálý příspěvek politické straně či hnutí v koalici by nebylo možné řádně vypočítat, neboť na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nelze zjistit, zda politická strana či politické hnutí tvořící koalici samostatně překonaly hranici, při které jim dle § 20 odst. 3 zákona o politických stranách náleží stálý příspěvek.
Žalobkyně (stěžovatelka) napadla rozsudek městského soudu kasační stížností. Měla za to, že městský soud nesprávně vyložil její nárok na stálý příspěvek. Ačkoliv v posledních volbách do Poslanecké sněmovny kandidovala v koalici s osobou zúčastněnou na řízení, je v souladu s textem i smyslem zákona o politických stranách, aby každému členu koalice byla přiznána plná výše stálého příspěvku. Jejich dvoučlenná koalice svým volebním výsledkem totiž překročila dvojnásobek hranice 5 %, za kterou náleží příspěvek jednotlivé politické straně či hnutí. Ze zákona o politických stranách výslovně plyne, že stálý