Input:

č. 4585/2024 Sb. NSS, Pojistné na sociální zabezpečení: vznik přeplatku na pojistném v důsledku zániku pohledávky orgánu sociálního zabezpečení účinností reorganizačního plánu; zvláštní účinná lítost v trestním řízení Garance

č. 4585/2024 Sb. NSS
Pojistné na sociální zabezpečení: vznik přeplatku na pojistném v důsledku zániku pohledávky orgánu sociálního zabezpečení účinností reorganizačního plánu; zvláštní účinná lítost v trestním řízení
k § 341 odst. 1 písm. a) a § 356 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
k zákonu č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (v textu jen „zákon o pojistném“)
k § 242 trestního zákoníku
Jestliže účinností reorganizačního plánu zanikne část pohledávky orgánu sociálního zabezpečení za dlužníkem [§ 341 odst. 1 písm. a) a § 356 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení], způsobuje plnění na zaniklou část pohledávky vznik přeplatku na pojistném podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. To platí i tehdy, pokud dlužník plní jako obžalovaný za účelem využití institutu zvláštní účinné lítosti (§ 242 trestního zákoníku) ve výši podle dříve podané obžaloby.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2024, čj. 2 Ads 181/2022-22)
Prejudikatura: č. 1916/2009 Sb. NSS a č. 4119/2021 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 342/2008 Sb. a č. 54/2009 Sb.; č. 12/2017 Sb. rozh. obč.
Věc: 4RAIL, a. s., proti České správě sociálního zabezpečení o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, o kasační stížnosti žalobkyně.

Podstatou této věci byl vztah § 242 trestního zákoníku a ustanovení upravujících reorganizaci v insolvenčním zákoně. Sporné bylo, zda uhrazení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v plné výši podle podané obžaloby za účelem využití institutu zvláštní účinné lítosti vede ke vzniku přeplatku na pojistném, jestliže v rámci probíhající reorganizace předtím došlo v důsledku účinnosti reorganizačního plánu ke snížení pohledávky na pojistném.
Žalobkyně podniká zejména v oblasti rekonstrukcí a oprav drážních vozidel. V září 2019 na ni byl podán věřitelský insolvenční návrh. Krajský soud v Českých Budějovicích následně rozhodl o zjištění úpadku žalobkyně a zároveň povolil reorganizaci. V prosinci téhož roku bylo zahájeno trestní stíhání žalobkyně pro přečin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 odst. 1 a 2 trestního zákoníku. Jednáním kladeným žalobkyni za vinu měl (mimo jiné) vzniknout dluh na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 773 215 Kč za období od října 2017 do května 2019. Žalovaná v lednu 2020 přihlásila do insolvenčního řízení své pohledávky za žalobkyní v celkové výši 6 270 373 Kč, a to včetně pohledávek, jejichž nesplnění bylo předmětem trestního řízení. V dubnu téhož roku byla podána obžaloba pro výše uvedený skutek.
Usnesením ze dne 14. 7. 2020, čj. KSCB 46 INS 19564/2019-B-89, Krajský soud v Českých Budějovicích schválil reorganizační plán žalobkyně, který nabyl účinnosti dne 30. 7.