Input:

č. 4584/2024 Sb. NSS, Územní řízení: možnosti procesní ochrany enviromentálního spolku proti veřejnoprávní smlouvě nahrazující územní rozhodnutí Garance

č. 4584/2024 Sb. NSS
Územní řízení: možnosti procesní ochrany enviromentálního spolku proti veřejnoprávní smlouvě nahrazující územní rozhodnutí
k § 142 a § 168 správního řádu
Environmentální spolek má aktivní procesní legitimaci k zahájení řízení podle § 142 správního řádu a může se domáhat vyslovení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo určení, že v daném případě nelze nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou. To platí i tehdy, pokud není environmentální spolek osobou ve smyslu § 168 správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2024, čj. 2 As 8/2023-33)
Prejudikatura: č. 1865/2009 Sb. NSS a č. 3151/2015 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 198/2008 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 14/07), č. 57/2009 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 2239/07), č. 111/2014 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 59/14), č. 204/2018 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 1685/17) a č. 124/2021 Sb; rozsudek velkého senátu Soudního dvora ze dne 15. 1. 2013, Križan a další (C-416/10); rozsudek Soudního dvora ze dne 25. 7. 2008, Ecologistas en Acción-CODA (C-142/07).
Věc: Krajina pro život, spolek, proti Městskému úřadu Říčany o umístění stavby, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný uzavřel dne 9. 9. 2022 se společností D1 Land Beta, s. r. o., jako stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavebního záměru „D1 Land Čestlice“. Veřejnoprávní smlouva nahradila rozhodnutí o umístění stavby. Žalobce – spolek, který je podle svých stanov zaměřen mimo jiné na ochranu přírody a krajiny, životního prostředí a veřejného zdraví (enviromentální spolek) – se žalobou podanou ke Krajskému soudu v Praze domáhal zrušení této smlouvy podle § 65 a násl. s. ř. s. Pro případ, že by krajský soud neposoudil smlouvu jako rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 s. ř. s., se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem podle § 82 a násl. s. ř. s. Krajský soud dospěl k závěru, že žaloba není přípustná, a rozsudkem ze dne 4. 1. 2023, čj. 54 A 91/2022-54, ji odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s.
Žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení krajského soudu kasační stížnost. Uvedl, že stavební záměr je součástí tzv. komerční zóny „Čestlice jih“ v rozsahu téměř 40 ha, kterou žalovaný povoluje po jednotlivých záměrech. Není tak zpracováno ucelené vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle závěrů zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Jednotlivé dílčí záměry v komerční zóně jsou tak povolovány jako podlimitní, ačkoli v souhrnu podléhají posouzení vlivů na životní prostředí. Zároveň jednotlivé projekty nejsou samostatně smysluplné či životaschopné. Celkem v dané zóně proběhlo již sedm územních řízení a proběhl či probíhá i jejich soudní přezkum, ve třech případech byla podána kasační stížnost, v jednom z nich byla kasační stížnost vzata zpět. Ve dvou případech stavební úřad místo územního rozhodnutí uzavřel veřejnoprávní smlouvy.
Krajský soud dospěl k závěru, že se spolky