Input:

č. 4582/2024 Sb. NSS, Pobyt cizinců: vztah správního vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti opustit území v případě cizince zaměstnaného na území bez oprávnění k pobytu či povolení k zaměstnání Garance

č. 4582/2024 Sb. NSS
Pobyt cizinců: vztah správního vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti opustit území v případě cizince zaměstnaného na území bez oprávnění k pobytu či povolení k zaměstnání
k čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (v textu jen „návratová směrnice“)
k čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
k § 50a odst. 1 a § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
I. Je-li cizinec na území České republiky zaměstnán bez platného oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, tato skutečnost má za následek neoprávněnost jeho pobytu podle čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, neboť přestal splňovat podmínku vstupu spočívající ve zdůvodnění účelu předpokládaného pobytu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
II. Jde-li o cizince, který je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území České republiky pobývá neoprávněně, policie může rozhodnout o jeho správním vyhoštění (navrácení) podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, jen za předpokladu, že mu nelze uložit povinnost opustit území České republiky podle čl. 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a § 50a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, případně, že tuto povinnost nesplnil. Podmínka rozhodnutí o povinnosti opustit území podle § 50a odst. 1 písm. c) téhož zákona, že u cizince „nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění“, se nepoužije z důvodu jejího rozporu s čl. 6 odst. 2 citované směrnice.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2024, čj. 9 Azs 18/2024-26)
Prejudikatura: č. 4132/2021 Sb. NSS; rozsudky velkého senátu Soudního dvora ze dne 7. 6. 2016, Affum (C-47/15), a ze dne 5. 10. 2004, Pfeiffer a další (C-397/01 až C-403/01); rozsudky Soudního dvora ze dne 4. 12. 1974, Van Duyn (41/74), ze dne 19. 1. 1982, Becker (8/81), ze dne 6. 10. 1982, Cilfit a další (283/81), ze dne 12. 12. 2019, E. P. (Hrozba pro veřejný pořádek) (C-380/18), ze dne 3. 6. 2021, Westerwaldkreis (C-546/19), a ze dne 20. 4. 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Obec