Input:

č. 4514/2023 Sb. NSS, Shromažďovací právo: forma shromáždění; povinnost úřadu poskytnout svolavateli pomoc Garance

č. 4514/2023 Sb. NSS
Shromažďovací právo: forma shromáždění; povinnost úřadu poskytnout svolavateli pomoc
k § 6 odst. 1 větě třetí, § 8 odst. 4 a 6 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (v textu jen „shromažďovací zákon“)
I. Shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, může mít formu shromáždění osob ve vozidlech, včetně pohybujícího se konvoje vozidel, jsou-li splněny znaky shromáždění.
II. Povinnost úřadu poskytnout svolavateli shromáždění pomoc podle § 6 odst. 1 věty třetí zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, a oprávnění zástupce úřadu a policisty udílet pokyny podle § 8 odst. 4 a 6 tohoto zákona je třeba vykládat ve světle pozitivního závazku orgánů veřejné moci zajistit účinný výkon shromažďovacího práva.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2023, čj. 6 As 99/2022-80)
Prejudikatura: č. 1385/2007 Sb. NSS, č. 1557/2008 Sb. NSS, č. 1953/2009 Sb. NSS, č. 2206/2011 Sb. NSS, č. 2899/2013 Sb. NSS a č. 3364/2016 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 88/2015 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 164/15), č. 194/2016 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 1221/16), č. 208/2016 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1860/16) a č. 101/2019 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 3564/18); rozsudky velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. 10. 2015, Kudrevičius a další proti Litvě (stížnost č. 37553/05) ze dne 15. 11. 2018, Navalnyy proti Rusku (stížnost č. 29580/12 a další), rozsudky ze dne 21. 6. 1988, Plattform „Ärzte für das Leben“ proti Rakousku (stížnost č. 10126/82), ze dne 6. 5. 2003, Appleby a další proti Spojenému království (stížnost č. 44306/98) a ze dne 5. 3. 2009, Barraco proti Francii (stížnost č. 31684/05).
Věc: Milion Chvilek, z. s., proti 1) Magistrátu hlavního města Prahy a 2) Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, o ochranu před nezákonným zásahem, o kasačních stížnostech žalobce a žalovaného 1).

Případ se týkal práva pokojně se shromažďovat podle shromažďovacího zákona, čl. 19 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda shromáždění může mít za určitých okolností formu srocení osob v motorových vozidlech či v jedoucím konvoji vozidel, a pozitivním závazkům plynoucím ze shromažďovacího práva.
Dne 8. 2. 2021 žalobce oznámil žalovanému 1), že na den 13. 2. svolává shromáždění nazvané „Masopustní jízda Prahou“. Uvedl, že shromáždění se zúčastní 300 až 500 osob ve 200 až 300 automobilech a dalších 30 až 40 osob mimo automobily, že shromáždění bude zahájeno na parkovišti, kde předseda žalobce přednese projev přenášený rádiovými vlnami, a bude pokračovat okružní jízdou městem po trase specifikované v oznámení. Žalobce zároveň požádal o „asistenci s průjezdem městem kvůli plynulosti dopravy“.
Téhož dne žalovaný 1) žalobci sdělil, že oznámenou akci nepokládá za shromáždění ve smyslu shromažďovacího zákona. Oznámená akce totiž nesloužila účelu podle § 1 odst. 2 shromažďovacího zákona, který „nepředpokládá [...] konání shromáždění formou jízdy kolony motorových vozidel“. Během