Input:

č. 4512/2023 Sb. NSS, Veřejné zakázky: stanovení kauce; přezkum nabídky a nabídkové ceny při určení správné výše kauce Garance

č. 4512/2023 Sb. NSS
Veřejné zakázky: stanovení kauce; přezkum nabídky a nabídkové ceny při určení správné výše kauce
k § 255 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v textu jen „ZZVZ“)
I. Kauce podle § 255 odst. 1 věty první zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, může být stanovena pouze z nabídkové ceny obsažené v nabídce, která je myšlena vážně, motivována zájmem dodavatele v zadávacím řízení uspět a zároveň reflektuje úmysl dodavatele být jejím zněním vázán.
II. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je oprávněn k přezkumu nabídky a nabídkové ceny v souvislosti s určením správné výše kauce podle § 255 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vznikne-li mu v kontextu skutkových okolností daného případu důvodná pochybnost o pravém účelu podání nabídky (nabídkové ceny) navrhovatelem.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2023, čj. 62 Af 25/2022-119)
Prejudikatura: č. 2846/2013 Sb. NSS.
Věc: VYSSPA Sports Technology, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti statutárního města Karlovy Vary, o přezkum úkonů zadavatele.

Zadavatel (osoba zúčastněná na řízení) zadával ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku „REKO AS Karlovy Vary“ na základě výzvy k podání nabídek ze dne 26. 12. 2021. Žalovaný ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení rozhodoval o návrhu žalobce na přezkoumání úkonů zadavatele; návrh směřoval proti zadávacím podmínkám. Usnesením ze dne 23. 3. 2022 rozhodl, že se správní řízení podle § 257 písm. c) ZZVZ zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu žalobce nedošlo ke složení kauce podle § 255 odst. 1 ZZVZ. Předseda žalovaného pak rozhodnutím ze dne 17. 5. 2022 zamítl žalobcův rozklad.
Žalobce se proti tomuto rozhodnutí bránil žalobou. Napadené i jemu předcházející prvostupňové rozhodnutí považoval za nezákonné a nepřezkoumatelné. Žalovaný pochybil tím, že nesprávně určil výši kauce podle § 255 odst. 1 ZZVZ, kterou byl v souvislosti s podáním návrhu na zahájení správního řízení povinen složit na účet žalovaného. Žalobce v rámci zadávacího řízení podal nabídku, v níž vyjádřil nabídkovou cenu v celkové výši 5 000 000 Kč, čímž naplnil hypotézu § 255 odst. 1 věty první ZZVZ, a tedy mu v souladu s tímto ustanovením vznikla povinnost složit na účet žalovaného kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, tj. 50 000 Kč. Dovozoval-li žalovaný, že nabídkovou cenu žalobce není možné pro účely výpočtu kauce podle § 255 odst. 1 věty první ZZVZ akceptovat, neboť žalobcem podaná nabídka zjevně nebyla myšlena vážně, když byla podána toliko za účelem umělého snížení výše kauce pro podání návrhu na zahájení správního řízení, šlo podle žalobce o tvrzení liché a ničím nepodložené.
Argumentace žalovaného, že pro závěr o účelovém podání nabídky za strany žalobce svědčila skutečnost, že žalobce podal nabídku neúplnou, neboť neobsahovala některé dokumenty požadované zadávací dokumentací, podle žalobce o jeho skutečných záměrech při podání nabídky ničeho nevypovídala. Žalobce podáním nabídky ve smyslu § 47 odst. 1 písm. b) ZZVZ deklaroval zájem stát se účastníkem