Input:

č. 4511/2023 Sb. NSS, Doprava: právní zájem na poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Garance

č. 4511/2023 Sb. NSS
Doprava: právní zájem na poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
k § 5 odst. 7 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (v textu jen „zákon o podmínkách provozu“)
Právní vztah založený na osvědčené existenci pohledávky žadatele o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel za osobou, která je vlastníkem (provozovatelem) vozidla, jehož registrační značku žadatel v žádosti označí, je právním zájmem odůvodňujícím poskytnutí údajů z tohoto registru (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu vlastníka či provozovatele vozidla) ve smyslu § 5 odst. 7 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 6. 2023, čj. 30 A 31/2023-44)
Prejudikatura: č. 4064/2020 Sb. NSS.
Věc: S. L. P.-V. proti Krajskému úřadu Královehradeckého kraje o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.

Žalobce se obrátil na Městský úřad Vrchlabí se žádostí o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel. Dožadoval se sdělení jmen, příjmení, data narození a trvalého pobytu vlastníků či provozovatelů 20 vozidel, která v žádosti označil. Tato vozidla byla dle žalobce zachycena zaparkovaná ve městě Pula, aniž by jejich vlastníci či provozovatelé uhradili příslušné poplatky za parkování, k čemuž byly přiloženy fotografie. Důvodem žádosti tak byly pohledávky společnosti Pula Parking d. o. o., jíž žalobce zastupuje a která je městem Pula pověřena k výběru poplatků za parkování.
Městský úřad řízení o žádosti zastavil pro zjevnou právní nepřípustnost dle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu usnesením ze dne 5. 10. 2022. Dospěl k závěru, že podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu lze do zahraničí poskytnout data pouze v rámci dopravních deliktů s tím, že nezaplacení poplatku za parkování se mezi nimi nevyskytuje.
Odvolání proti tomuto usnesení žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 10. 1. 2023 s odůvodněním, že žalobce nedoložil právní zájem na poskytnutí údajů z registru silničních vozidel dle § 5 odst. 7 zákona o podmínkách provozu. Existence civilní pohledávky podle žalovaného nebyla důvodem pro poskytnutí požadovaných údajů. Pojem „právní zájem“ není jednoznačně definován, ale lze jej vyložit jako oprávněný zájem žadatele zjistit z různých důvodů potřebné údaje k věci či osobě, k níž má nějaký vztah. Jako příklad právního zájmu pak žalovaný uvedl například jednání s Českou kanceláří pojistitelů nebo získání přehledu o vozidlech registrovaných na žadatele. Odkázal také na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2020, čj. 1 As 387/2019-56, č. 4064/2020 Sb. NSS, že registrační značka je osobním údajem.
Žalobce se proti rozhodnutí žalovaného bránil žalobou. Tvrdil, že je postaveno na závěrech, které městský úřad neuvedl a ani o nich neprovedl žádnou úvahu. Předně