Input:

č. 4507/2023 Sb. NSS, Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: zákaz výkonu činnosti ve prospěch politické strany nebo hnutí; propuštění ze služebního poměru Garance

č. 4507/2023 Sb. NSS
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: zákaz výkonu činnosti ve prospěch politické strany nebo hnutí; propuštění ze služebního poměru
k § 42 odst. 1 písm. f) a § 47 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (v textu jen „zákon o služebním poměru“)
k čl. 17 Listiny základních práv a svobod (v textu jen „Listina“)
I. V zákazu vykonávat činnost ve prospěch politické strany nebo politického hnutí obsaženém v § 47 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nelze spatřovat nepřiměřený zásah do základního práva chránícího svobodu projevu zakotveného v čl. 17 Listiny základních práv a svobod.
II. Porušení zákazu vykonávat činnost ve prospěch politické strany nebo politického hnutí plynoucího z § 47 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, pro přímou vazbu na § 42 odst. 1 písm. f) téhož zákona, vede vždy k propuštění příslušníka bezpečnostního sboru ze služebního poměru. Takto kategoricky stanovený následek však neznamená, že by při použití daného ustanovení chybělo jakékoliv materiální hledisko. To totiž spočívá v tom, že se v jednotlivém případě posuzuje, zda je konkrétní činnost příslušníka bezpečnostního sboru skutečně činností ve prospěch politické strany nebo politického hnutí ve smyslu § 47 odst. 1 citovaného zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2023, čj. 8 As 3/2021-45)
Prejudikatura: č. 3831/2019 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 235/2018 Sb., č. 39/2000 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 39/2000), č. 145/2003 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 666/02), č. 162/2016 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 2617/15) a č. 99/2018 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 2802/17); rozsudky velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 5. 1999, Rekvényi proti Maďarsku (stížnost č. 25390/94) a ze dne 27. 1. 2015, Rohlena proti České republice (stížnost č. 59552/08).
Věc: J. Š. proti náměstku policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování o propuštění ze služebního poměru, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce byl rozhodnutím ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování propuštěn ze služebního poměru s odůvodněním, že jako příslušník Policie ČR v době nejméně od začátku února 2018 do května 2019 v rámci své kandidatury jako nezávislý kandidát za politickou stranu Česká pirátská strana pro volby do zastupitelstva města Děčín, dále jako zastupitel města Děčín a dále jako odborný konzultant České pirátské strany opakovaně aktivně vystupoval jménem této politické strany, na její podporu a opakovaně vykonával činnost v její prospěch, čímž porušil § 47 odst. 1 zákona o služebním poměru. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 28. 4. 2020 zamítl.
Žalobce se proti rozhodnutí žalovaného bránil žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 3. 12. 2020, čj. 11 Ad 8/2020-77, rovněž zamítl.
Podle městského soudu není § 47 odst. 1 zákona o služebním poměru v rozporu