Input:

č. 4504/2023 Sb. NSS, Ochrana zvířat proti týrání: nařízení předběžné náhradní péče Garance

č. 4504/2023 Sb. NSS
Ochrana zvířat proti týrání: nařízení předběžné náhradní péče
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (v textu jen „zákon na ochranu zvířat“)
k § 70 písm. b) soudního řádu správního
Rozhodnutí o předběžné náhradní péči o týrané zvíře (§ 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) není rozhodnutím předběžné povahy ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s., a proto na něj kompetenční výluka nedopadá.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 5. 2023, čj. 63 A 4/2023-48)
Prejudikatura: č. 1982/2010 Sb. NSS.
Věc: J. K. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje o umístění týraných zvířat do předběžné náhradní péče.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj při kontrole provedené v místě bydliště žalobkyně zjistila týrání zvířat (31 koček) ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona na ochranu zvířat. Chované kočky byly ve špatném výživném stavu, 10 z nich bylo tak vyhublých, že byla pod kůží adspekčně znatelná páteř, žebra a kyčelní kosti. Kočky trpěly záněty očí, ušním svrabem, ztrátou srsti, dýchacími obtížemi. Nemocné a zdravé kočky nebyly chovány odděleně, docházelo tudíž k opakovaným reinfekcím. Tímto bylo bezdůvodně vyvoláno nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy. Veterinární správa ve svém odborném vyjádření ze dne 1. 9. 2022 (který byl současně podnětem k projednání přestupku) dospěla k závěru, že kočky byly chovány v nevhodných podmínkách, a z důvodu nezabezpečení základní péče a ohrožení jejich zdraví podala návrh na uplatnění zvláštního opatření podle § 28a odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat, resp. návrh na umístění týraných zvířat do náhradní péče podle § 28b, resp. do předběžné náhradní péče podle § 28c téhož zákona.
Rozhodnutím Městského úřadu Tábor (prvostupňový orgán) ze dne 8. 9. 2022 byla podle § 28c zákona na ochranu zvířat nařízena předběžná náhradní péče prováděná pečovatelem v místě chovu. Prvostupňový orgán v odůvodnění tohoto rozhodnutí vycházel z odborného vyjádření veterinární správy. Přihlédl též k osobě žalobkyně, z jejíž strany nebylo možné očekávat nápravu vzniklého stavu. K zajištění předběžné náhradní péče bylo pověřeno město Chýnov, které mělo kočky v místě chovu celodenně zásobovat krmivem až do doby právní moci rozhodnutí o uložení sankce propadnutí zvířat. Rozhodnutí bylo následující den vyhlášeno v místě chovu za přítomnosti žalobkyně.
Dne 19. 10. 2022 veterinární správa vyhotovila další odborné vyjádření a podnět k projednání přestupku týrání zvířat. V rámci opětovné kontroly totiž bylo zjištěno, že stav chovu se od poslední kontroly téměř nezměnil. Nadále docházelo k týrání zvířat ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona na ochranu zvířat, kdy jejich výživa byla omezena (výživa 27 koček byla shledána adspekčně špatná, 10 koček bylo vyhublých), dále byly ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) ve špatném zdravotním stavu (záněty očí, záněty vnějšího zvukovodu, ztráta srsti, drbání, dušnost). Nově byly v případě 33 koček ostříhány jejich hmatové chlupy, které mají zásadní funkci pro orientaci koček v prostoru a v