Input:

č. 4503/2023 Sb. NSS, Vězeňská služba: označování zákazu kouření; vystavování účinkům pasivního kouření a nedůstojné či nefunkční hygienické zařízení ve vězeňské cele Garance

č. 4503/2023 Sb. NSS
Vězeňská služba: označování zákazu kouření; vystavování účinkům pasivního kouření a nedůstojné či nefunkční hygienické zařízení ve vězeňské cele
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
k § 9 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
k § 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů (v textu jen „ZVTOS“)
I. Ředitel věznice není povinen označovat jednotlivé prostory věznice grafickou značkou „Kouření zakázáno“ ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
II. Vystavení vězně účinkům pasivního kouření může být nezákonným zásahem pro porušení § 2 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
III. Nedůstojné či nefunkční hygienické zařízení ve vězeňské cele může být nezákonným zásahem vůči vězni pro porušení § 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2023, čj. 55 A 16/2022-121)1)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 157/2009 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 2379/08); rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 10. 2000, Kudła proti Polsku (stížnost č. 30210/96), a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 10. 2005, Fedotov proti Rusku (stížnost č. 5140/02), ze dne 16. 10. 2008, Stoine Hristov proti Bulharsku (stížnost č. 36244/02), ze dne 12. 3. 2009, Aleksandr Makarov proti Rusku (stížnost č. 15217/07), ze dne 14. 9. 2010, Florea proti Rumunsku (stížnost č. 37186/03), ze dne 25. 1. 2011, Elefteriadis proti Rumunsku (stížnost č. 38427/05), ze dne 10. 1. 2012, Ananyev a další proti Rusku (stížnosti č. 42525/07 a 60800/08), a ze dne 8. 12. 2015, Mironova a další proti Litvě (stížnost č. 40828/12).
Věc: J. M. proti Vězeňské službě České republiky, Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, o ochranu před nezákonným zásahem.

V této věci Krajský soud v Brně posuzoval otázku možného nezákonného zásahu ze strany žalované věznice umístěním žalobce v průběhu jeho eskorty dočasně (asi na jednu hodinu) do cel, které nejsou opatřeny piktogramy zákazu kouření, žalobce je v nich vystaven pasivnímu kouření a jejich sanitární vybavení je nedůstojné, případně nefunkční.
V žalobě doručené soudu dne 11. 7. 2022 žalobce uvedl, že byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 15 let, který vykonává ve Věznici Mírov. Z důvodu soudních řízení je pravidelně od července 2014 eskortován přes Sběrné a eskortní středisko (SES) žalované. Eskorta probíhá tak, že brzy ráno je žalobce vyveden ze své cely a podroben prohlídce, z níž je následně odveden do autobusu. Cestuje nejprve do Olomouce a následně druhým autobusem do Brna. Tam je příkazem umístěn na jednu ze čtyř cel SES, kterou si nemůže vybrat. Zde pobývá přibližně jednu hodinu, než jej dozorce vyzve k pokračování v cestě do cílové věznice.
Cela SES není označena piktogramem zákazu kouření či trvale monitorována a je značně stísněná. Je sice ventilovaná, ale vzhledem