Input:

č. 4502/2023 Sb. NSS, Soudy a soudci: postup při výběru justičních kandidátů Garance

č. 4502/2023 Sb. NSS
Soudy a soudci: postup při výběru justičních kandidátů
Řízení před soudem: přezkum vyřazení justičního kandidáta z výběrového řízení
k § 112 až § 115 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
k § 2 a § 4 soudního řádu správního
Postup při výběru justičních kandidátů (§ 112 až § 115 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů) není výkonem veřejné správy. Při realizaci výběrového řízení vystupuje stát jako budoucí zaměstnavatel, který stanoveným postupem vybírá své budoucí zaměstnance – justiční kandidáty. K přezkumu vyřazení kandidáta z výběrového řízení na pozici justičního kandidáta není dána pravomoc soudů ve správním soudnictví (§ 4 ve spojení s § 2 s. ř. s.).
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2022, čj. 55 A 26/2022-9)1)
Prejudikatura: č. 448/2005 Sb. NSS, č. 2484/2012 Sb. NSS a č. 3840/2019 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 79/2006 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 182/05).
Věc: D. Z. proti Krajskému soudu v Praze o vyřazení z výběrového řízení.

Žalovaný v lednu 2022 vypsal výběrové řízení na pozici justičního kandidáta. Do tohoto řízení se přihlásil i žalobce. V přihlášce uvedl, že justiční zkoušku bude konat od 22. do 25. 2. 2022. V tomto termínu ji úspěšně složil. Žalovaný však rozhodnutím ze dne 25. 2. 2022 žalobce z výběrového řízení vyřadil, neboť nedoložil doklad o složení justiční zkoušky.
Žalobce se domáhal zrušení tohoto rozhodnutí žalobou. Namítal, že žalovaný postupoval v rozporu s § 13 odst. 4 vyhlášky č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, neboť jej nevyzval k doplnění přihlášky v přiměřené lhůtě. Nadto tento postup neodůvodnil. Dále žalobce namítal, že právní úprava nestanoví požadavek složení justiční zkoušky ke dni podání přihlášky a není pro něj ani legitimní důvod. Takový požadavek dle žalobce představuje nepřijatelné omezení práva na přístup k veřejným funkcím dle čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, neboť výkon praxe justičního kandidáta je jedním z předpokladů pro výkon funkce soudce.
Krajský soud v Praze žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
[2] Při prověřování podmínek řízení soud shledal, že mu v projednání a rozhodnutí věci brání nedostatek pravomoci, neboť projednávaná věc nespadá do pravomoci soudů ve správním soudnictví.
[3] Podle § 7 odst. 1 o. s. ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.
[4] Rozsah přezkumné pravomoci soudů ve správním soudnictví je vymezen v § 4 ve spojení s § 2 s. ř. s. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30. 3. 2011, čj. 1 As 102/2010-80, č. 2484/2012 Sb. NSS, „pro soudní přezkum aktů správních orgánů pak podle ustálené judikatury zdejšího soudu musí být kumulativně splněny tyto tři podmínky: (1) jde o orgán moci výkonné