Input:

č. 4501/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: práva žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti Garance

č. 4501/2023 Sb. NSS
Pobyt cizinců: práva žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti
k § 170d zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“), ve znění účinném od 2. 8. 2021
k § 57 a § 79 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
Žadatel o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti má i podle právní úpravy obsažené v § 170d zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, právo na poskytnutí průkazu žadatele o tento status a na poskytnutí ubytování v pobytovém středisku, neboť na tyto aspekty řízení o žádosti a postavení žadatele se nadále analogicky použijí § 57 a § 79 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2022, čj. 10 A 98/2021-45)1)
Prejudikatura: č. 4166/2021 Sb. NSS.
Věc: A. M. M. S. proti Ministerstvu vnitra o ochranu před nezákonným zásahem.

Spornou otázkou v této věci bylo, zda měl žadatel o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti podle § 170d zákona o pobytu cizinců, ve znění účinném od 2. 8. 2021, právo na vydání průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti a na ubytování v pobytovém středisku po dobu řízení o žádosti.
Žalobce podal žádost o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti, datovanou 9. 8. 2021, téhož dne osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky. Podáním ze dne 1. 9. 2021 žalobce výslovně požádal o vystavení průkazu žadatele o přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti. Podáním ze dne 6. 9. 2021 požádal Správu uprchlických zařízení o ubytování v některém z pobytových středisek. Z odpovědi datované 10. 9. 2021 se žalobce dozvěděl, že ubytování je poskytováno toliko osobám, jejichž postavení je upraveno zákonem o azylu, mezi něž žalobce nepatří.
Žalovaný žádostem o vydání průkazu žadatele a o poskytnutí ubytování až do podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem (tj. do 17. 9. 2021) nevyhověl. Touto žalobou se žalobce domáhal, aby Městský soud v Praze určil, že nevydání průkazu a nepřijetí do ubytovacího střediska k jeho žádostem bylo nezákonné, a aby žalovanému přikázal tento průkaz vydat a umožnil využít ubytování v pobytovém středisku, resp. aby žalovanému zakázal pokračovat v porušování jeho práva na ubytování.
Žalobce v žalobě namítl, že právní úprava řízení o žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti byla do 1. 8. 2021 obsažena v zákoně o azylu, a správní soudy dovodily, že se na toto řízení analogicky aplikuji také další ustanovení zákona o azylu, včetně povinnosti žalovaného vydat žadateli průkaz a poskytnout mu ubytování v některém z ubytovacích zařízení (odkázal např. na rozsudek NSS ze dne 10. 3. 2021, čj. 10 Azs 347/2020-25, č. 4166/2021 Sb. NSS). Žalobce uvedl, že správní soudy neopřely tento závěr jen o zařazení úpravy v azylovém zákoně a příslušnou důvodovou zprávu, ale také o mezinárodní závazky České republiky, zejména o úzký vztah mezi Úmluvou o právním postavení uprchlíků z roku 1951 (č. 208/1993 Sb.) a její sesterskou Úmluvou o právním postavení osob bez