Input:

č. 4500/2023 Sb. NSS, Územní řízení: účastenství ekologických spolků Garance

č. 4500/2023 Sb. NSS
Územní řízení: účastenství ekologických spolků
Ochrana přírody a krajiny: povolení ke kácení dřevin; povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů
k § 8 odst. 6, § 56 odst. 6 a § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Spolkům, jejichž předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny, náleží podle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. (tj. ve znění účinném od 1. 1. 2018), postavení účastníka řízení o umístění stavby vedeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jestliže v něm má být vydáno povolení ke kácení dřevin (podle § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny) nebo výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů (podle § 56 odst. 6 téhož zákona).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2023, čj. 4 As 33/2023-26)
Prejudikatura: č. 1786/2009 Sb. NSS, č. 1788/2009 Sb. NSS, č. 2381/2011 Sb. NSS a č. 2434/2011 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 124/2021 Sb.
Věc: ZO ČSOP ORLICE, pobočný spolek, proti Krajskému úřadu Královehradeckého kraje o účastenství v řízení, o kasační stížnosti žalobce.

Stavebníci podali dne 1. 10. 2021 u Magistrátu města Hradec Králové (správní orgán I. stupně) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rezidenční dům sv. Jan, soubor staveb bytového domu a souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury, ul. Zámeček, Hradec Králové – Třebeš“. K žádosti bylo přiloženo závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, ze dne 6. 8. 2021, jímž byl podle § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 225/2017 Sb. udělen souhlas k pokácení dřevin rostoucích mimo les, dále jím byla uložena povinnost provést náhradní výsadbu a byly stanoveny podmínky souhlasu. Dále stavebníci podali žádost o povolení výjimky z § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Správní orgán I. stupně spojil obě řízení a vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení.
Dne 2. 5. 2022 oznámil žalobce správnímu orgánu I. stupně, že se chce účastnit tohoto řízení, neboť jím mohou být významně dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Namítl, že nebyla doložena výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, které se podle provedeného entomologického průzkumu a dalších odborných stanovisek nachází na pozemcích dotčených stavebním záměrem. Dále namítl, že nebylo vydáno povolení ke kácení dřevin, pouze závazné stanovisko, které není samostatným povolením ke kácení dřevin, je pouze vydáno pro účely územního řízení. Správní orgán I. stupně vyzval žalobce, aby prokázal vlastnické či jiné věcné právo k sousedním pozemkům, které by mu mohlo založit účastenství v řízení. Na to žalobce reagoval sdělením, v němž zdůraznil, že realizace záměru vyžaduje jednak