Input:

45/1960 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú.l. o řádu plavební společnosti na vnitrozemních vodách Archiv

č. 45/1960 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú.l. o řádu plavební společnosti na vnitrozemních vodách
Vyhláška
ministerstva dopravy
ze dne 28. března 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l. o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 2 odst. 3 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby, a podle § 5 nařízení ministra dopravy č. 51/1956 Sb., o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách:
Čl. I
Vyhláška č. 5/1957 Ú. l., o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách, se mění a doplňuje takto:
1. § 27 včetně nadpisu zní:
㤠27
Záďová světla vleků
(1)  Poslední jednotka vleku musí nést kromě vrcholového světla podle ustanovení § 26 odst. 1 záďové světlo podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. c). Ostatní jednotky závěsu musí nést rovněž záďové světlo podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. c); toto záďové světlo musí však být zacloněno matným sklem. - Obr. 12
(2)  Jsou-li na konci vleku bočně seskupená plavidla, musí nést záďové světlo každé z nich. - Obr. 13
(3)  Jsou-li všechny jednotky závěsu seskupeny jen bočně k remorkéru, musí nést záďové světlo remorkér a každá vlečená jednotka.”
2. § 31 odst. 1 zní:
„(1)  Plavidla plující pod plachtou a současně poháněná vlastním strojním zařízením, jakož i plavidla, která používají při plavbě pomocného pohonného strojního zařízení, musí nést černý kužel s vrcholem obráceným vzhůru, pokud možno nejvýše, aby byl co nejlépe vidět. Kužel musí být nejméně 50 cm vysoký a průměr jeho základny musí být nejméně 30 cm.” - Obr. 26
3. § 65 odst. 2 zní:
„(2)  Jsou-li jednotlivá pole nebo části pevných mostů označeny - Obr. 73
a)  za dne
dvěma červenobílými čtvercovými tabulemi, na špičku postavenými, přičemž bílé špičky směřují do středu plavebního pole,
b)  za noci
dvěma stálými okrajovými zelenými světly, mezi nimiž při obousměrné plavbě (proplutí je dovoleno po proudu i proti proudu) je umístěno jedno žluté světlo a při jednosměrné plavbě (proplutí je dovoleno buď jen po proudu nebo jen proti proudu) jsou umístěna dvě žlutá světla nad sebou,

jest proplutí dovoleno jen mezi těmito znaky.”
4. § 65 se doplňuje odstavcem 6 tohoto znění:
„(6)  Na nízkých mostech je umístěno označení, upozorňující na podjezdnou výšku.” - Obr. 73a
5. § 73 včetně nadpisu zní:
㤠73
Znaky a světla stojících plavidel
(1)  Plavidla, která stojí mimo plavební dráhu, - s výjimkou malých plavidel a vorů - musí mít za noci na straně plavební dráhy bílé obyčejné světlo, se všech stran viditelné. - Obr. 84
(2)  Je-li více plavidel seskupeno u břehu vedle sebe, musí nést světlo podle odstavce 1 jenom plavidlo stojící nejblíže k plavební dráze.
(3)  Plavidla, která kotví v plavební dráze, musí mít označení podle § 78 odst. 1 a 2.” - Obr. 90 a 91
Čl. II
Příloha 1 k vyhlášce č. 5/1957 Ú. l. se mění a doplňuje takto:
1. § 14 A bod 1 písm. c) zní:
„c)  na Labi mezi Veletovem a Mělníkem při vodních stavech vyšších než 2,50 m na vodočtu v Brandýse nad Labem,”
2. § 14 A se doplňuje odstavcem 2 tohoto znění: