Input:

č. 4479/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: k povinnosti přerušit řízení a vyčkat rozhodnutí Soudního dvora o stejné právní otázce Garance

č. 4479/2023 Sb. NSS
Řízení před soudem: k povinnosti přerušit řízení a vyčkat rozhodnutí Soudního dvora o stejné právní otázce
k čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie
k § 48 odst. 3 písm. d) soudního řádu správního
Správní soud, v řízení před nímž vyvstane otázka výkladu unijního práva dle druhého pododstavce čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, tedy je soudem, jehož rozhodnutí lze napadnout kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, nemá povinnost přerušit jím vedené řízení a vyčkat rozhodnutí Soudního dvora, i když ví o jiném, před Soudním dvorem již probíhajícím řízení, jehož předmětem je zodpovězení stejné právní otázky týkající se výkladu unijního práva. Byť není vázán povinností přerušit řízení, má vždy možnost postupovat dle § 48 odst. 3 písm. d) s. ř. s. a raději vyčkat rozhodnutí Soudního dvora, pokud je to postup s ohledem na okolnosti případu vhodný.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2023, čj. 3 Azs 275/2022-28)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 6/2009 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 1009/08); rozsudky Soudního dvora ze dne 24. 5. 1977, Hoffmann-La Roche (107/76), ze dne 6. 10. 1982, CILFIT a další (283/81), ze dne 30. 4. 1986, Asjes a další (209 až 213/84), ze dne 22. 10. 1987, Foto-Frost (314/85), ze dne 9. 2. 1995, Leclerc-Siplec (C-412/93), ze dne 6. 12. 2005, Gaston Schul Douene-expediteur (C-461/03), ze dne 21. 2. 2006, Ritter-Coulais (C-152/03), ze dne 24. 10. 2013, Stoilov i Ko (C-180/12), ze dne 15. 3. 2017, Aquino (C-3/16), ze dne 6. 10. 2021, Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi (C-561/19).
Věc: S. K. proti Ministerstvu vnitra o udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce, původem z Gruzie, požádal o udělení mezinárodní ochrany. Jeho žádost však žalovaný rozhodnutím ze dne 19. 4. 2022 zamítl pro zjevnou nedůvodnost podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Ve svém rozhodnutí žalovaný uvedl, že v souladu s § 2 vyhlášky č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, považuje Česká republika Gruzii, s výjimkou separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie, za tzv. bezpečnou zemi původu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) zákona o azylu.
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení tohoto rozhodnutí. Namítal především, že v projednávané věci nebyly splněny podmínky pro aplikaci ustanovení § 16 odst. 2 zákona o azylu. V jeho konkrétním případě totiž nelze Gruzii považovat za bezpečnou zemi původu, jelikož v Gruzii dochází k pronásledování LGBT osob, přičemž rodinný příslušník žalobce je homosexuál. Žalobce je podporovatelem LGBT komunity. Z tohoto důvodu byl již několikrát fyzicky napaden. K těmto tvrzeným skutečnostem však žalovaný nepřihlédl. Podklady, ze kterých při vydání rozhodnutí vycházel – zprávu „Hodnocení Gruzie jako bezpečné země původu – říjen 2021“, nelze považovat za dostatečné pro řádné zjištění skutkového stavu. Napadené rozhodnutí tak bylo výsledkem nezákonného postupu žalovaného, který si neopatřil dostatečné množství aktuálních a relevantních informací o zemi původu