Input:

č. 4473/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: věci sociální péče; přijatelnost kasační stížnosti Garance

č. 4473/2023 Sb. NSS
Řízení před soudem: věci sociální péče; přijatelnost kasační stížnosti
Pomoc v hmotné nouzi: stanovení výše příjmu; srážky ze mzdy
k § 2 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
k § 9 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
k § 31 odst. 2 a § 104a odst. 1 soudního řádu správního
I. Rozhodnutí o dávkách dle § 2 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, lze podřadit pod věci sociální péče ve smyslu § 31 odst. 2 s. ř. s.
II. Jestliže krajský soud rozhodl o žalobě proti několika samostatným správním rozhodnutím jedním rozsudkem tak, že o žalobě proti každému správnímu rozhodnutí rozhodl samostatným výrokem, posuzuje se přijatelnost kasační stížnosti ve smyslu § 104a odst. 1 s. ř. s. zvlášť ve vztahu ke každému napadenému výroku.
III. Pro účely stanovení výše příjmu ve smyslu § 9 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se nepřihlíží ke srážkám ze mzdy prováděným z příjmu na základě exekučního příkazu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2023, čj. 4 Ads 45/2023-24)
Prejudikatura: č. 933/2006 Sb. NSS, č. 3450/2016 Sb. NSS, č. 4170/2021 Sb. NSS, č. 4219/2021 Sb. NSS a č. 4289/2022 Sb. NSS.
Věc: P. B. proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o dávku mimořádné okamžité pomoci, příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce se žalobou podanou ke Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích domáhal zrušení celkem 4 rozhodnutí žalovaného.
Předně se jednalo o rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2022. Tím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Pardubicích (dále jen „správní orgán I. stupně“), kterým byla žalobci přiznána dávka mimořádné okamžité pomoci ve výši 800 Kč na úhradu nezbytných nákladů, a to za účelem pořízení jízdního kola. Naopak žádosti žalobce o přiznání dávky mimořádné okamžité pomoci za účelem úhrady dalších nákladů vyhověno nebylo. Žalobce dále u krajského soudu napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 5. 2022. Tím bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým byla zamítnuta žalobcova žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku – elektrokolo. Třetím rozhodnutím, které žalobce u krajského soudu napadl, bylo rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 6. 2022. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým nebyl žalobci přiznán příspěvek na živobytí, a to s odůvodněním, že žalobcův příjem přesahuje stanovenou částku živobytí. Posledním rozhodnutím, které žalobce u krajského soudu napadl, bylo rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 6. 2022. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým nebyl žalobci přiznán doplatek na bydlení. Tento závěr byl odůvodněn totožně jako v rozhodnutí ze dne 2. 6. 2022.
Krajský soud rozsudkem ze dne 14. 12. 2022, čj. 52 Ad 9/2022-133, žalobu v celém rozsahu zamítl. O zamítnutí žaloby proti jednotlivým rozhodnutím žalovaného rozhodl samostatnými