Input:

č. 4467/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: struktura elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení; neúčinnost podání Garance

č. 4467/2023 Sb. NSS
Daň z přidané hodnoty: struktura elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení; neúčinnost podání
k § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (v textu jen „ZDPH“)
Struktura datové zprávy obsahující kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je uspořádání obsahu, tedy údajů, které je plátce povinen sdělit. Pravidla určující strukturu mají zajistit vnitřní členění datové zprávy tak, aby byla technickými prostředky správce daně automatizovaně zpracovatelná. Nedodržení pravidla pro způsob vyplnění některé položky není chybou obsahu, ale struktury.
Zasahují-li pravidla určující povinnou strukturu elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení do jeho obsahu, musí být stanovena formou právního předpisu. Tento právní předpis může být vydán jedině orgánem, který k tomu byl zákonem zmocněn, a musí být publikován ve Sbírce zákonů. Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, ze dne 16. 12. 2015, účinný od 1. 1. 2016, tyto požadavky nesplňoval, a proto nedodržení pravidel v něm obsažených nemohlo učinit podání neúčinným.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 2 Afs 395/2020-55)
Prejudikatura: č. 444/2005 Sb. NSS a č. 3691/2018 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 231/2000 Sb., č. 96/2001 Sb., č. 410/2001 Sb., č. 476/2004 Sb., č. 512/2004 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 396/2013 Sb., č. 40/2017 Sb. a č. 337/2019 Sb.
Věc: M. V. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce podal kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty. V něm zadal pro dvě plnění od stejného poskytovatele za stejný den povinnosti přiznat daň stejná čísla daňového dokladu, což bylo v rozporu s pravidly pro vyplnění kontrolního hlášení. Finanční úřad pro Karlovarský kraj (dále jen „správce daně“) tak podání považoval za neúčinné a hleděl na něj, jako by nebylo podáno. Následně žalobce vyzval, aby kontrolní hlášení podal v náhradní lhůtě. Za nepodání kontrolního hlášení ani v této lhůtě dostal žalobce pokutu ve výši 50 000 Kč. Žalovaný rozhodnutím ze dne 13. 3. 2020 částečně vyhověl odvolání žalobce proti rozhodnutí o uložení pokuty. Část výroku změnil tak, že přidal větu specifikující konec lhůty pro podání kontrolního hlášení. Ve zbytku však odvolání žalobce zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, kterou Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 21. 10. 2020, čj. 77 Af 17/2020-66, zamítl. Dospěl k závěru, že žalobci byla ústavně konformním způsobem stanovena povinnost dodržet při podání kontrolního hlášení určitý formát a strukturu. Tuto povinnost stanovily na sebe navazující pokyny Ministerstva financí D-331 ze dne 29. 10. 2009, D-349 ze dne 28. 12. 2010 a Generálního finančního ředitelství GFŘ-D-24 ze dne 16. 12. 2015 (dále jen „pokyn GFŘ-D-24“). Těmito pokyny byl stanoven formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání dle § 72 odst. 1 daňového řádu. Pokyn GFŘ-D-24 byl vydán jako podzákonný právní předpis, a to v souladu s § 72