Input:

č. 4418/2023 Sb. NSS, Místní poplatky: poplatek za zhodnocení stavebního pozemku Garance

č. 4418/2023 Sb. NSS
Místní poplatky: poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
k § 10c odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
k čl. 1 Listiny základních práv a svobod (v textu jen „Listina“)
Obecně závazná vyhláška obce přijatá podle § 10c odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jež ukládá povinnost uhradit místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku i vlastníkům, kteří za totéž již v minulosti obci zaplatili v rámci soukromoprávního vztahu (prostřednictvím zvýšení kupní ceny při prodeji pozemku), je v rozporu s ústavním principem rovnosti podle čl. 1 Listiny základních práv a svobod.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, čj. 1 Afs 432/2020-74)
Prejudikatura: č. 1865/2009 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 180/2006 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 269/05), č. 181/2009 Sb. a č. 338/2017 Sb.
Věc: a) V. P., b) A. H., c) J. P., d) L. K. a e) F. P., proti Krajskému úřadu Středočeského kraje o místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku, o kasační stížnosti žalovaného.

Obec Nový Jáchymov prodala žalobcům (resp. jejich právním předchůdcům, jelikož dva z původních žalobců během řízení o kasační stížnosti zemřeli) v letech 2002 a 2003 pozemky a v kupních smlouvách se zavázala, že k těmto pozemkům na své náklady přivede inženýrské sítě. Po více než deseti letech obec platebními výměry vyměřila vlastníkům místní poplatek za připojení pozemků ke kanalizaci.
Platebním výměrem ze dne 6. 11. 2017 vyměřila obec jako správce poplatku právnímu předchůdci žalobců a), b) a c) podle § 11 zákona o místních poplatcích a podle obecně závazné vyhlášky obce Nový Jáchymov č. 2/2016, o místním poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace (dále jen „vyhláška č. 2/2016“), místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku ve výši 42 405 Kč.
Dalším platebním výměrem ze dne 6. 11. 2017 vyměřila obec žalobci d) podle týchž ustanovení místní poplatek za zhodnocení stavebních pozemků v celkové výši 84 678 Kč.
Třetím platebním výměrem ze dne 6. 11. 2017 vyměřila obec právní předchůdkyni žalobce e) podle stejných ustanovení místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku v celkové výši 49 434 Kč.
Žalobci podali proti platebním výměrům odvolání. Žalovaný v odvolacích rozhodnutích zrušil platební výměry a zastavil řízení. Dospěl totiž k závěru, že žalobcům poplatková povinnost nevznikla, protože vyhláška č. 2/2016 byla vydána až po právní moci posledního z kolaudačních souhlasů ke stavbě kanalizace, a je tak nepřípustně retroaktivní.
Předmětem soudního přezkumu byla až rozhodnutí, jimiž žalovaný v samostatných přezkumných řízeních změnil rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům a jednotlivá odvolání třemi samostatnými rozhodnutími zamítl.
Každý z původních žalobců podal proti rozhodnutí vydanému v přezkumném řízení žalobu. Krajský soud v Praze řízení o žalobách spojil ke společnému projednání a všechna tři rozhodnutí žalovaného rozsudkem ze dne 15. 10. 2020, čj. 54 Af 36/2018-46, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dospěl totiž k závěru, že vyhláška č. 2/2016 ve spojení s nesplněnými soukromoprávními závazky obce má diskriminační