Input:

č. 4412/2023 Sb. NSS, Vodní právo: stanovení emisních limitů a objemu vypouštěných odpadních vod; lososové a kaprové vody Garance

č. 4412/2023 Sb. NSS
Vodní právo: stanovení emisních limitů a objemu vypouštěných odpadních vod; lososové a kaprové vody
k § 35 odst. 1 a § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
k příloze č. 1 nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod (v textu jen „nařízení vlády č. 71/2003 Sb.“)
k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (v textu jen „nařízení vlády č. 401/2015 Sb.“)
I. Při nastavování nejvýše přípustné hodnoty emisních limitů a objemu vypouštěných odpadních vod (§ 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve spojení s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) je vodoprávní úřad povinen zkoumat reálnou povahu předpokládané činnosti, která bude tyto odpadní vody emitovat.
II. Otázka, zda určitý vodní útvar požívá status lososové nebo kaprové vody ve smyslu § 35 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, je otázka právní, nikoliv skutková. Vodoprávní úřad proto musí považovat za lososovou nebo kaprovou vodu každý vodní útvar (nebo jeho část), který je uveden (nebo jehož část je vymezena) v příloze č. 1 nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, a to bez ohledu na faktický stav tohoto vodního útvaru.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2021, čj. 51 A 11/2020-142)*)
Věc: Hlasy Kozomína z. s. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje, za účasti D-IE Logistic Prague North s.r.o., o společné povolení a o povolení k nakládání s vodami.

Společnost Park Prague North s.r.o. (dále jen „žadatelka“), právní předchůdkyně osoby zúčastněné na řízení, podala dne 6. 3. 2019 k Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), žádost o vydání společného územního a stavebního povolení ke stavbě vodního díla - areálové čistírny odpadních vod D8-2 včetně výtlačného potrubí v prostorách areálové haly poskytované holdingu Makro k pronájmu skladu (dále souhrnně jen „ČOV Makro“). Současně s tím žadatelka podala i žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající v povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Makro do povrchových vod vodního toku Černávka.
Součástí příloh žádosti bylo mj. stanovisko Povodí Labe, s. p. (dále jen „Povodí Labe“) ze dne 19. 11. 2018. V jeho úvodní části jsou rekapitulovány technické údaje projektu ČOV Makro a jeho porovnávání s jinými variantami, načež je konstatováno, že „[z] hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí horního